Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Izlases cirte baltalkšņu audzē

Izlases cirte baltalkšņu audzē

MĒRĶIS:
panākt pakāpenisku baltalkšņu nomaiņu ar egli, nodrošinot eglei pakāpeniskas gaismas apstākļu izmaiņas.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Visā platībā cirsti resnākie baltalkšņi.

Mežaudze, kuras platība ir 0,3 ha, robežojas ar egļu jaunaudzi, vecu mistrotu mežu un izcirtumu. Pašreiz kokaudzi veido apmēram 40 gadus vecas egles un baltalkšņi.

Mežaudze izveidojusies, aizaugot lauksaimniecības zemei un tās īpašā novietojuma dēļ kalpo par vēja aizsegu blakus esošajām mežaudzēm.

2004. gadā veiktajā izlases cirtes paņēmienā izcirsti apmēram 30 m³ resnāko baltalkšņu, kas sastāda apmēram 1/3 daļu no baltalkšņu skaita šajā audzē. Baltalkšņi cirsti visā nogabala platībā.

Plānojot ciršanu bija sagaidāms, ka saglabātā baltalkšņu daļa sekmēs zem to vainagiem esošo egļu augšanu, jo tiks nodrošināts neliels noēnojums, ierobežotas temperatūras svārstības un mitruma zudums. Laika gaitā notiks baltalkšņu nomaiņa ar eglēm, kas, visticamāk, būs dažāda vecuma, augstuma un caurmēra.

2015. gadā secināts, ka eglēm dažādojies caurmērs un augstums, kas vidēji sasniedz 8 –10 m augstumu. Pašreiz egļu skaits nav mazāks par 1500 kociņiem/ha, bet apmēram 10 – 15% pirmajā paņēmienā atstāto alkšņu ir atmiruši. Atlikušos alkšņus paredzēts izstrādāt nākamajā ciršanas paņēmienā 2016. – 2017. gadā.

ATZIŅA!

  • Daļa saglabāto baltalkšņu sekmē zem to vainagiem esošo egļu augšanu, nodrošinot vajadzīgo mikroklimatu.
Izlases cirte baltalkšņu audzē