Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Izlases cirte dažāda vecuma egļu audzē

Izlases cirte dažāda vecuma egļu audzē

MĒRĶIS:
saglabāt dažādu koku stāvojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti baltalkšņi.
  • Veicināta meža dabiskā atjaunošanās un stāvojuma saglabāšana.
  • Atstāti sausie koki un stumbeņi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Kokaudzi lielākoties veido vairāk nekā 100 gadīgas un apmēram 40 – 50 gadus vecas egles, kā arī atsevišķi bērzi. Mežaudze atrodas līdzenā reljefā un saskaras ar egļu jaunaudzi.

1996. gadā šeit tika izcirsti 90% baltalkšņu un saudzētas zem to vainagiem augošās egles.

Pašreiz šeit redzams izteikts stāvojums, sākot ar ļoti resnām un vecām eglēm un beidzot ar dabiski ieaugušām eglītēm.

Izteikts un daudzveidīgs stāvojums mazina vēja postošo darbību, izlīdzina temperatūras svārstības un stabilizē mikroklimatu, kas rezultātā nodrošina labvēlīgāku vidi koku augšanai. Nelielais koku vainagu radītais noēnojums kavē aizzēluma veidošanos atklātajās vietās, kur pašreiz notiek strauja egles dabiskā atjaunošanās.

Sausās egles, bērzu stumbeņi un pāraugušie bērzi tika saglabāti. Uz nogabala robežas augošās egles ar lielāko vainagu tiks saudzētas visā meža apsaimniekošanas ciklā gan kā ekoloģiskie koki, gan kā piesegkoki mikroklimata saglabāšanai.

2015. gadā konstatēts, ka jaunās egles ir sasniegušas vidēji 19 cm caurmēru un 19 m augstumu, kā arī to biezība pārsniedz 60% no pilnās biezības.

ATZIŅA!

  • Daudzveidīgs koku stāvojums mazina vēja postošo darbību, izlīdzina temperatūras svārstības un stabilizē mikroklimatu, kas rezultātā nodrošina labvēlīgāku vidi koku augšanai.
Izlases cirte dažāda vecuma egļu audzē