Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Izlases cirte egļu – lapu koku audzē

Izlases cirte egļu – lapu koku audzē

MĒRĶIS:
attīstīt dažāda vecuma egļu audzi ar priežu un lapu koku piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti koki (individuāli, grupās), kas sasnieguši mērķa dimensiju.

Mežaudzi veido apmēram 95 gadus vecas egles un lapu koki, atsevišķas priedes. Rietumu daļa ir sausāka, tur pārsvarā sastopamas egles, bet austrumu virzienā palielinās lapu koku piemistrojums.

2002. gadā nogabala daļā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 20 m³ egļu un atsevišķi lapu koki, kas auga egļu vidū. Izcērtamo koku izvēle saistīta ar sasniegtām mērķa dimensijām.

Mitrās ieplakas saudzēti lapu koki, kas atstāti kā ekoloģiskie koki.

2006. gada vasarā veikta izlases cirte. Plānojot ciršanu ar atkārtojumu reizi 5 – 7 gados un ņemot vērā krājas izmaiņas mežaudzēs no 6,3 līdz 7 m³/ha gadā, pieļaujamais ciršanas apjoms tika noteikts līdz 70 m³ robežās.

Lai iegūtu iespējami precīzu informāciju par mežaudzes struktūru, tika veikta katra koka caurmēra uzmērīšana.

Izcērtamo koku izvēle notika, pamatojoties uz vairākiem apsvērumiem:

 

  • Novērtēts bojātu un citādi neperspektīvo koku daudzums.
  • Atzīmēti dažādu sugu koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un kuru tuvumā atrodas jaunāki koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.
  • Izvērtētas atvērumu vietas ar un bez kociņiem un novērtēts, kuri koki to tuvumā jānocērt, lai palielinoties apgaismojumam, sekmīgi notiktu jauno kociņu attīstība.

Visā teritorijā tika izzīmēts 41 koks ar kopējo krāju 57 m³ (41 m³ - egle, 9 m³ - bērzs un 7 m³ - apse). Šāds apjoms atbilst apmēram 12% no kopējā koksnes apjoma teritorijā. Ciršanas rezultātā iegūta koksne 59 m³ apjomā.

2015. gadā konstatēts, ka vecākai egles paaugai ceļa tuvumā ikgadējie augstuma pieaugumi ir apmēram 30 cm. Citviet, kur atvērumu platība ir mazāka, paaugas eglīšu ikgadējie augstuma pieaugumi ir ne lielāki par 10 cm. Ikgadējais vidējais koksnes pieaugums pēdējo desmit gadu laikā ir bijis 10 – 11 m³/ha.

ATZIŅA!

  • Izvēloties nocērtamos kokus parasti ņem vērā koka mērķa dimensiju, nākotnes perspektīvu, kā arī apstākļu nodrošināšanu nākotnes kokiem un ceļu vietas.
  • Mitrās ieplakas saskares joslā jāsaudzē lapu kokus.
Izlases cirte egļu – lapu koku audzē