Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Izlases cirte mistrotā audzē

Izlases cirte mistrotā audzē

MĒRĶIS:
apsaimniekojot katru vietu atbilstoši dabas, reljefa un citiem nozīmīgiem apstākļiem, veidojot vietai raksturīgu koku sugu sastāvu.

Demonstrējumu platība atrodas paugurainā vietā un aizņem 3,1 ha platību. Tās teritorijā var norobežot piecas atšķirīgas daļas, kas atšķiras pēc koku sugu sastāva un to vecumiem:

 1. Lēzena rietumu nogāze, neliela paugura virsotne un pazeminājums austrumos. Rietumu pusē platībai piekļaujas slapja ar bērziem aizaugusi pļava, kas vienlaikus ir arī īpašuma robeža, ziemeļos piekļaujas jaunaudze, bet dienvidos lauce, kuru šķērso sens, vietām aizaudzis ceļš. Kokaudze veidojusies pakāpeniski aizaugot lauksaimniecības zemei. Tās sastāvā ietilpst dažādas 25, 65 un 85 gadus vecas egles un vairāki 70 gadus veci bērzi. Iepriekšējos gadu desmitos šeit notikusi pakāpeniska koku skaita samazināšanās, tiem izretinoties vēja un dabiskās atmiršanas ietekmē.
 2. Platības centrālā daļa un ziemeļu nogāze. Rietumu pusē nogāze turpinās kaimiņa īpašumā. Kokaudzi veido lielākoties egles vecākas par 60 gadiem, no kurām dažu koku vecums ir lielāks nekā 85 gadi. Sastopamas arī atsevišķas apses un 1.stāvā esoši pīlādži. Koku slaidie atzarojušies stumbri norāda, ka šeit mežs atradies ilgāk nekā pārējās nogabala daļās.
 3. Sezonāli pārmitra reljefa pazeminājums, kurā veidojusies baltalkšņu audze. Baltalksnājs veidojies aizaugot lauksaimniecības zemei.
 4. Paugura virsotne; nogabals robežojas ar ceļu. Kokaudze sastāv no 70 gadus veciem bērziem, eglēm un neliela daudzuma apsēm.
 5. Audzes ziemeļaustrumos un ziemeļos, robežojas ar jaunaudzi līdzīgos augšanas apstākļos. Kokaudzi veido dažāda vecuma egles un vidēja vecuma bērzi. Apsūnojošo celmu vietas liecina, ka mežs pastāvējis šeit ilgāku laiku nekā 1.,3. un 4. daļā. To netieši apliecina daudzu koku bojājumi, kas radušies pirms vairākiem gadu desmitiem mežistrādes laikā.

2012. gadā šeit veikta izlases cirte, kuras rezultātā nogabala:

 1. daļā no esošās krājas izcirst 25% krājas. Izcērtamo koku skaitā ietilpa vairāki vecākie bērzi un augstāko vērtību sasniegušās egles;
 2. daļā izcirti apmēram 25% no kokiem, izvēloties daļu no resnākajām un bojātajām eglēm, kā arī atsevišķiem bērziem;
 3. daļā ciršana netika veikta;
 4. daļā tika izcirsti atpalikušie bērzi un atsevišķas apses;
 5. daļā izcirta kokus ar nekvalitatīviem stumbriem un atsevišķas lielāko dimensiju egles.

Visā teritorijā nav vērojami vēja bojājumi. Mežizstrāde veikta labā kvalitātē.

ATZIŅA!

 • Koku sugu sastāvs, audzes stāvoklis, reljefs, kaimiņu mežsaimniecības prakse jāņem vērā, plānojot meža apsaimniekošanu.
Izlases cirte mistrotā audzē