Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Kopšanas cirte baltalkšņu – egļu audzē

Kopšanas cirte baltalkšņu – egļu audzē

MĒRĶIS:
attīstīt dažādu koku stāvojumu, palielinot egles līdzdalību kokaudzes 1. stāvā.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Veikta krājas kopšanas cirte, izcērtot baltalkšņus. Lai saglabātu mikroklimatu, atstātas apses un aļņu bojātas egles.
  • Vēlāk izcirstas baltalkšņu atvases.

Mežaudzi pašreiz veido 50 gadīgas egles, kā arī atsevišķas egles un bērzi, kuru vecums ir lielāks par 70 gadiem. Mežaudze aizņem 0,7 ha lielu platību, kas atrodas uz neliela paugura. Tā robežojas ar mitru ieplaku. Saskares joslā ar mitro mežu ir vecākas egles.

Pirms saimnieciskās darbības veikšanas audzes sastāvu veidoja baltalksnis, atsevišķas apses un bērzi, bet 2. stāvā un atsevišķās vietās 1. stāvā – egle.

2001. gadā mežaudzē izpildīta krājas kopšanas cirte, kuras laikā izcirti baltalkšņi. Kopā izcirsti apmēram 40 m³, t.sk. 17 m³ lietkoksnes. Praktiski visas egles ciršanas laikā tika saglabātas. Daļai egļu, kuru stumbri ir mazāk aļņu bojāti, sagaidāms vērtības pieaugums. Citas, kas savu augšanas spēju mizas bojājumu dēļ ir zaudējušas, uztur mežā stabilu mikroklimatu un kavē aizzēluma veidošanos. Šāds neliels noēnojums sekmē ļoti pakāpenisku egļu atjaunošanos atklātākajās vietās.

Nenocirstie lapu koki – apses – mazinās vēja spēku un ar savu kuplo vainagu uztur mitrumu un noēnojumu. Šādu lielo koku saudzēšana iespējami samazina stresa ilgumu palikušajiem kokiem, kas rodas pēc saimnieciskās darbības veikšanas.

Saskares joslā ar mitro ieplaku koku ciršana veikta ar nelielu intensitāti, apmēram 12% no krājas, nolūkā mazināt iespējamo vēja postošo efektu nogabalā un arī saglabāt ieplakai raksturīgos mitruma un noēnojuma apstākļus.

2007. gadā izcirstas baltalkšņu atvases. Kopšanas cirte veikta tikai tajās vietās, kur atvases kavēja jauno eglīšu augšanu.

2015. gadā konstatēts, ka vietās, kur augsnes virskārtu noskrāpējuši traktora riteņi, nelielā skaitā atrodas apmēram 4 gadus vecas eglītes. Turpretī apmēram 10x10 m no kokiem brīvos laukumos paaugas kociņu ir nedaudz un to ikgadējie augstuma pieaugumi nav lielāki par 3 – 5 cm. Tai pat laikā novērtēts, ka lielo koku caurmērs kopš ciršanas brīža pieaudzis par apmēram 6 cm, kā arī pieaugusi egles līdzdalība kokaudzes 1. stāvā.

ATZIŅA!

  • Saskares joslā ar mitro ieplaku koku ciršana jāveic ar nelielu intensitāti (10 – 15 % no krājas).
Kopšanas cirte baltalkšņu – egļu audzē