Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Kopšanas cirte bērzu audzē

Kopšanas cirte bērzu audzē

MĒRĶIS:
turpmāko 30 gadu laikā nomainīt dominējošo bērzu sastāvu pret dažāda vecuma egļu audzi ar bērza piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Veikta kopšanas cirte, retinot bērzus.

Mežaudze, kuras platība ir 0,8 ha, atrodas uz neliela paugura, ko norobežo dažādā pakāpē mitras ieplakas. Mežaudzi veido 45 gadīgi bērzi zem kuru vainagiem aug 2. stāva egles un paaugas egles.

2012. gadā mežaudzē veikta kopšanas cirte, kurā retināti bērzi un būtiska uzmanība pievērsta egles 2. stāva saglabāšanai, lai tas 30 gadu laikā pilnībā spētu nomainīt pašreiz dominējošo bērzu stāvu.

Ceļu vietas tika plānotas, lai ievērotu reljefa formas un izvairītos no taisnām līnijām.

ATZIŅA!

  • Paaugas retināšana veicama pēc izlases cirtes konkrētā paņēmiena mežizstrādes darbu pabeigšanas, izvērtējot paaugas bojājumus.
Kopšanas cirte bērzu audzē