Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Kopšanas cirte bērzu – egļu – baltalkšņu audzē

Kopšanas cirte bērzu – egļu – baltalkšņu audzē

MĒRĶIS:
veidot dažāda stāvojumu egļu mežu ar lapu koku – bērzu, baltalkšņu un apšu – piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti baltalkšņi.
  • Saudzēta egles paauga un otrais stāvs, visi perspektīvie bērzi.

Mežaudzi veido apmēram 20 gadus vecas egles, baltalkšņi, kā arī 50 gadus veci bērzi. Mežaudze aizņem 0,4 ha lielu platību, kas atrodas lauka un meža saskares joslā. Tā veidojusies pakāpeniski aizaugot lauksaimniecības zemei.

1997. gadā baltalkšņi šajā nogabalā izcirsti pilnībā, jo tiem nebija sagaidāms vērtības pieaugums. Ciršanas laikā tika saudzēta visa egles paauga, otrais stāvs un visi nogabalā augošie bērzi. Bērzi bija jauni un perspektīvi, sagaidāms to dimensiju un koksnes vērtības pieaugums. Saskares joslā ar lauku ciršanas intensitāte bija zemāka, nekā nogabala vidū.

Pēc 2008. gada vērtējuma, šeit labi attīstījušās egļu paaugas grupas un baltalkšņu atvases.

2012. gadā platībā izretināti baltalkšņi un paplašināta augšanas telpa paaugas eglītēm. Egļu paaugas grupas ir neviendabīgas – tajās ir lielāki un mazāki kociņi. Pamatā tās netika retinātas, jo spēcīgākās egles ar laiku nomāks vājākās. Sagaidāms, ka laika gaitā šeit izveidosies vairākstāvu egļu mežs ar lapu koku – bērzu, baltalkšņu un apšu – piemistrojumu.

2015. gadā secināts, ka kādreiz saudzētās paaugas vidējais augstums jau sasniedzis 13 m, bet vidējais caurmērs – 12 cm. Jaunie baltalkšņi jau ir 8 m gari un 13 cm resni.

Vecāko bērzu ciršana tiks uzsākta ap 2020. gadu.

ATZIŅA!

  • Egļu paaugu sākotnēji ļoti nevajag retināt, jo spēcīgākās egles ar laiku pašas nomāks vājākās.
  • Saskares joslā ar lauku jāstrādā ar mazāku ciršanas intensitāti.
Kopšanas cirte bērzu – egļu – baltalkšņu audzē