Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Kopšanas cirte bērzu – priežu audzē

Kopšanas cirte bērzu – priežu audzē

MĒRĶIS:
veidot bērzu – egļu mistraudzi, atsevišķā nogabala daļā saglabāt priedes – egles mistraudzi.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Cērtot izretināti bērzi, nocirsti resnākie baltalkšņi un bojātās egles.

Mežaudze atrodas paugurainā vietā un aizņem vienu nelielu pauguru un cita paugura dienvidu nogāzi.

Kokaudzi, kas aizņem 1,2 ha lielu platību uz nelielā paugura, veido galvenokārt 60 gadīgi bērzi ar nelielu egles un baltalkšņa piemistrojumu. Uz dienvidu nogāzes sastopamas priedes ar nelielu egles un bērzu piemistrojumu.

2010. gadā tika veikta kopšanas cirte, izretinot bērzus, kā arī izcērtot resnākos baltalkšņus un bojātās egles. Ciršanas intensitāte bija 20 – 25% apjomā no koksnes krājas.

 

Kopšanas cirte bērzu – priežu audzē