Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Kopšanas cirte egļu tīraudzē

Kopšanas cirte egļu tīraudzē

MĒRĶIS:
pakāpeniski attīstīt dažāda stāvojuma egļu audzi, saglabāt bērzu piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Vienmērīgi retinātas egles.
  • Vēlāk izcirstas gan augstāko vērtību sasniegušas, gan neperspektīvas egles.

Pirms apmēram 35 gadiem 2,5 ha lielā izcirtumā stādītas egles, saglabājot iepriekšējās audzes paaugas egles. Audzē atrodamas mitras un sausas vietas. Arī koki izvietoti blīvākās un retākās grupās.

1998. gadā mežaudzē veikta kopšanas cirte, vienmērīgi retinot egles.

Ņemot vērā egļu dimensiju dažādību, 2013. gadā veikta kopšanas cirte izcērtot gan augšanas gaitā atpalikušos, gan daļu no lielajiem, resnajiem, mērķa diametru sasniegušajiem kokiem. Izcirsti aptuveni 40 m³/ha.

Izcērtot augšanas gaitā atpalikušos kokus, uzlaboti augšanas apstākļi pārējiem kokiem. Resnāko koku izciršana nodrošina augšanas telpu jaunām eglēm, kā arī uzlabo apgaismojuma apstākļus atvēruma malā augošiem kokiem.

ATZIŅA!

  • Īpaša uzmanība pievēršama pievešanas ceļu izvietojumam nogabala platībā, plānojot tos no kokiem brīvākās vietās, izvairoties no mitrām ieplakām, necenšoties veidot pilnībā taisnus.
Kopšanas cirte egļu tīraudzē