Ziedonis Vilciņš:

Ziedonis Vilciņš, demonstrējumu teritorija „Kalna Gavieši”, Skujenes pagasts, Amatas novads. Mežs saimniecībā aizņem ap 1000 ha. Šeit sastopami gan sausi un auglīgi meža nogabali, gan staigni pazeminājumi. Īpašumā lielāko daļu aizņem egļu un lapu koku mistraudzes, nereti arī egļu tīraudzes un baltalkšņu audzes.

Pakāpeniskā cirte egļu audzē

Pakāpeniskā cirte egļu audzē

MĒRĶIS:
veidot dažāda stāvojuma egļu audzi, saglabājot un attīstot bērza piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ

  • Pirmajā paņēmienā izcirsti 30% audzes krājas.
  • Veikta jauno koku retināšana.
  • Pēc 17 gadiem izcirsti vēl 75 m3 koksnes, atbrīvojot vietu jaunajām eglēm.

Egļu mežaudze aizņem 1,8 ha lielu platību, kas atrodas uz lēzenas pret ziemeļiem vērstas nogāzes. Dienvidu pusē to norobežo sena ceļa vieta, bet ziemeļos izcirtums, kas atrodas jau cita īpašnieka mežā.

„Pateicoties” tuvumā esošiem izcirtumiem, pēdējo desmit gadu laikā audzē vairākkārtīgi notikušas nelielas vējgāzes. Pašreizējo kokaudzes sastāvu šeit veido 90 – 140 gadus vecas egles, atsevišķi 50 gadīgi bērzi un dažāda vecuma egles paauga.

1998. gadā šeit veikts pakāpeniskās cirtes pirmais paņēmiens, izcērtot apmēram 30% audzes krājas. Drīz pēc tam atvērumos ieaugušas eglītes un bērzi.

2007. gadā šeit veikta jauno kociņu retināšana un saimnieciski nevēlamo kociņu un krūmu nociršana.

Laika posmā no 2007. gada līdz 2014. gadam nogabala platībā izcirsti apmēram 10 m³ vēja izgāzto egļu.

2015. gadā izcirstas egles un bērzi, atbrīvojot augšanas telpu paaugas eglēm. Kopumā izcirsti apmēram 75 m3 koksnes. Prognozēts, ka izveidotā augšanas telpa būs pietiekama, lai notiktu strauja egles paaugas augšana.

ATZIŅA!

  • Plānojot meža apsaimniekošanu jāņem vērā īpašumu robežas. Blakus esošas kailcirtes var veicināt vējgāzes.
Pakāpeniskā cirte egļu audzē