Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Izlases cirte apšu audzē

Izlases cirte apšu audzē

MĒRĶIS:
pakāpeniski nomainīt apšu audzi ar dažāda vecuma egļu mežu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirstas apses, kas kavē egļu augšanu.
  • Veikta izlases cirte, nocērtot 15 – 20% no krājas.

2,7 ha lielo mežaudzi veido 80 gadīgas apses un zem to vainagiem augošas egles. Dienvidu daļā ir vecākas apses, kurām piekļaujas uz sausa paugura augošu bērzu grupa.

Liela daļa apšu ir inficētas ar stumbra trupi un tām strauji krītas saimnieciskā vērtība. Šeit uzdevums no 2. stāva un paaugas eglēm izveidot dažāda stāvojuma mežaudzi, bet apses saglabāt tādā apjomā, lai nodrošinātu egļu nostiprināšanos.

Dobumainās apses un sausie koki, kas netraucē mežizstrādes darbus, ir saglabāti, jo tie uztur meža bioloģisko daudzveidību.

2006. gada sākumā izcirstas tās apses, kas kavēja egļu augšanu. Kopējais izcirsto koku apjoms veido 70 m³, kas atbilst apmēram 16% no kopējās krājas. No nocirstā apjoma 40% taras kluči, bet atlikušie 60% malka.

2007. gada sākumā veikta izlases cirte daļā nogabala (nocirsti 10 m³ bērzu un 20 m³ egļu, kopskaitā 25 koki). Šāds apjoms atbilst 15 – 20% no mežaudzes krājas. Ciršanas rezultātā izveidojās apmēram 0,09 ha liels atvērums.

Lai novērtētu paaugas un otrā stāva attīstības gaitu, kā arī koksnes pieauguma ātrumu, tika veikts to caurmēru mērījums ar 1 cm precizitāti. Mērījumi atkārtoti 2014. gadā. Secināts, ka egles paaugas un 2. stāva koku skaits vējgāzes rezultātā samazinājies par 12%, tomēr krājas pieaugums bijis pozitīvs sasniedzot 1,7 m³/gadā. Uzmērot 1. stāva kokus secināts, ka to pašreizējā krāja ir 240 m³/ha.

Izveidotajā atvērumā sākotnēji ieaugušās apses meža dzīvnieku bojājumu dēļ ir iznīkušas. Tomēr nelielā skaitā konstatēta paauga, ko veido egle un ozols.

 

ATZIŅA!

  • Situācijas, kur nokavēta izlases cirtes īstenošana, bet nav iespējama intensīva 1. stāva koku novākšana, iespējams izmantot koksnes nodrošinājumam mājsaimniecības vajadzībām. Konkrētā situācijā pakāpeniski veicot apšu novākšanu, saimniecība nepārtraukti nodrošināta ar malkas resursiem, savukārt mežā sekmīgi attīstās 2.stāvs un paauga.stāvojuma audze, kurā ir atšķirīga vecuma un caurmēra koki.
Izlases cirte apšu audzē