Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Kopšanas cirte bērzu – baltalkšņu audzē

Kopšanas cirte bērzu – baltalkšņu audzē

MĒRĶIS:
izveidot dažāda stāvojuma egļu mežu ar lapu koku piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Veikta izlases cirte, izcērtot daļu bērzu un baltalkšņu, atbrīvojot vietu egles paaugai.

1,4 ha lielā mežaudze atrodas uz dienvidu nogāzes un robežojas ar bērzu jaunaudzi, staignu, slapju lapu koku mežu, apšu gāršu un egļu mežu.

Nogabala ziemeļu un dienvidu malās sastopami 40 gadīgi baltalkšņi, bet vidusdaļā izveidojusies 60 gadīgu bērzu audze ar 45 gadīgām eglēm 2. stāvā.

Baltalkšņi ir sasnieguši lielu vecumu, manāma atsevišķu koku atmiršana. Turpretī bērziem un eglēm vērojami lieli gadskārtējie pieaugumi, kas norāda, ka savu maksimālo vērtību tie vēl sasniegs.

Ilgā laika periodā plānots izveidot dažāda stāvojuma egļu mežu ar lapu koku piemistrojumu.

2014. gadā tika izcirsti 3 m³ bērzu un 19 m³ baltalkšņu un blīgznu, kā rezultātā atbrīvotajā augšanas telpā strauji pieaugusi egles paauga

ATZIŅA!

  • Jaunaudzes un vidēja vecuma audzes svarīgi veidot tā, lai nākotnē sekmīgi varētu cirst izlases cirti.
  • Kopšanas darbos jāveido atvērumi, jāveicina sugu mistrojums, jāveido dažāda stāvojuma audze, kurā ir atšķirīga vecuma un caurmēra koki.
Kopšanas cirte bērzu – baltalkšņu audzē