Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Kopšanas cirte lauksaimniecības zemē stādītā egļu audzē

Kopšanas cirte lauksaimniecības zemē stādītā egļu audzē

MĒRĶIS:
pakāpeniski veidot dažāda vecuma egļu audzi, ieplakās saglabājot lapu kokus.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Veikta koku retināšana grupās un izcērtot atsevišķus neperspektīvos kokus.

Mežaudzi veido apmēram 50 gadus vecas egles, kas atrodas uz lēzenas nogāzes.

Mežaudze izveidota, aizstādot lauksaimniecības zemi 0,7 ha lielā platībā. Lapu koku piemistrojums neliels. Koku stāva radītā noēnojuma dēļ, sastopamas neliels sugu skaits zemsedzē. Jaunākie pašizsējas koki atrodami vienīgi kopšanas ciršu pievedceļos.

Eglēm, augot tuvu blakus, ir izveidojusies nelabvēlīga resnuma un augstuma attiecība, kas palielina risku kokiem ciest vējgāzēs un snieglauzēs.

1999. gadā šeit veikta neliela apjoma retināšana.

2007./2008. gada mijā kopšanas cirtē izcirsti 17 m³. Neliela ciršanas intensitāte pielietota, lai neradītu mežaudzē lielas pārmaiņas, kas nelabvēlīgi ietekmētu jau tā izstīdzējušos kokus. Koku retināšana veikta nelielās grupās un izcērtot atsevišķus, augšanas ziņā atpalikušos, bojātos un ļoti izstīdzējušos kokus visā nogabala platībā.

2013. gada ziemā izcirsti apmēram 4 m³ snieglauzē bojāto koku.

Konstatēts, ka vidējais koku augstums 2015. gadā sasniedz 21 m, bet caurmērs 19 cm. Koku biezība ir ļoti liela. Plānojot nākamo ciršanas paņēmienu, vispirms tiks paplašināti „iesāktie” atvērumi un turpināta uzmanīga retināšana, tādā veidā ļaujot atvērumos veidoties egles paaugai.

ATZIŅA!

  • Biezā egļu mežaudzē ar vienāda vecuma kokiem retināšana jāveic pakāpeniski, lai nepakļautu jau tā izstīdzējušos kokus vējgāzes un snieglauzes riskiem.
Kopšanas cirte lauksaimniecības zemē stādītā egļu audzē