Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Audzes sastāva veidošana baltalkšņu – egļu – ošu audzē

Audzes sastāva veidošana baltalkšņu – egļu – ošu audzē

MĒRĶIS:
panākt pakāpenisku egles atjaunošanos, dot iespēju attīstīties egļu paaugai un otrā stāva eglēm, saglabāt lapu koku piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti baltalkšņi ap eglēm un ošiem.

Baltalkšņu mežaudzē, kas aizņem 0,5 ha lielu platību un veidojusies aizaugot lauksaimniecības zemēm, ir atsevišķas vecākas egles, kā arī veidojas egļu paauga.

2007. gadā veikta kopšanas cirte, kurā izcirsti baltalkšņi ap eglēm un ošiem.

Izcirsti tikai tie koki, kas atrodas egļu un ošu tiešā tuvumā un kavē to augšanu.

2015. gadā baltalkšņu vidējais caurmērs ir apmēram 14 cm. Baltalkšņu dimensijām pieaugot līdz apmēram 20 cm, tiks veikta nākamā cirte.

Kopš pēdējā ciršanas paņēmiena, kas tika veikts 2007. gadā, audzē ir ļoti labi attīstījusies egles paauga.

ATZIŅA!

  • Rūpīgi jāizvērtē, cik daudz ošu saglabāt audzē.
Audzes sastāva veidošana baltalkšņu – egļu – ošu audzē