Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Izlases cirte egļu – apšu audzē

Izlases cirte egļu – apšu audzē

MĒRĶIS:
panākt pakāpenisku egles atjaunošanos, attīstot paaugu un otrā stāva egles.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti vēja lauztie koki lielā apjomā.

Mežaudze atrodas uz īpašuma robežas un saskaras ar izcirtumiem un jaunaudzēm. Tās platība ir 0,9 ha. Tās sastāvu veido 80 gadīgas egles, 100 gadīgas apses un 80 gadīgi bērzi.

Audzē atrodas nelielas mitras ieplakas ar melnalkšņiem.

2002. gadā šeit izcirsti vēja gāztie un lauztie koki (pārsvarā egles) 40 m³ apjomā t.sk. lietkoksne 30 m³.

Izlases cirte šeit veikta, jo audze atrodas īpašuma malā, tāpēc paliekošais koku vainagu segums kavēs vēja ietekmi. Arī augšanas apstākļi neliecināja par strauju platības aizzelšanas iespēju, tāpēc atvērumos bija sagaidāma egles paaugas veidošanās.

Veicot paaugas kociņu uzskaiti 2014. gadā apstiprinājās, ka to skaits pārsniedz 1500/ha.

Tuvākajos gados platībā nav paredzēts veikt koku ciršanu, izņemot jauno kociņu kopšanu, ja tāda būs nepieciešama.

ATZIŅA!

  • Izmantojot izlases cirti, tiek mazināta vēja ietekme uz blakus esošām mežaudzēm.
Izlases cirte egļu – apšu audzē