Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Izlases cirte egļu – priežu audzē

Izlases cirte egļu – priežu audzē

MĒRĶIS:
veidot egļu – bērzu mistraudzi.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsta liela daļa egļu (vējgāzes seku likvidācija).
  • Veikta paaugas kociņu retināšana.
  • Atsevišķu koku izciršana.

Lielākā daļa audzes atrodas pārmitros augšanas apstākļos. Audzes 1,3 ha platībā valdošā suga 1.stāvā ir priede, bet paaugā, 2.stāvā – egle un bērzs.

Turpmākā šeit jāveicina dabiskā atjaunošanās un jāveic paaugas sugu sastāva kopšana.

Priedes plānots nocirst, kad tās sasniegs lielāku caurmēru. Otrā stāva egles tiks atstātas, lai uzlabotu mikroklimata apstākļus un veicinātu dabisko atjaunošanos ar egli.

Vējgāžu ietekmes dēļ liela daļa egļu zaudēja dzīvotspēju un tika nocirstas 2000. gadā, tobrīd to vecums bija aptuveni 95 gadi.

2007. gadā veikta jauno paaugas kociņu – priedes, egles un bērza retināšana.

2013. gada ziemā platībā izvāktas atsevišķas vēja gāztās egles.

2014. gadā secināts, ka paaugu veido egles un bērza mistrojums. Tās skaits ir pietiekams un dažviet nepieciešama tās retināšana.

2015. gadā konstatēts, ka vidējais paaugas kociņu augstums ir 2 m, atsevišķās vietās pameža biezums ir kļuvis par traucēkli pietiekamai jauno kociņu attīstībai. Sausākajā daļā novērojama ozolu un kļavu ieviešanās jaunaudzes sastāvā.

Izlases cirte egļu – priežu audzē