Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Kopšanas cirte egļu tīraudzē

Kopšanas cirte egļu tīraudzē

MĒRĶIS:
uzlabot audzes struktūru, to dažādojot ar lapu koku piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izveidoti atvērumi vietās, kur ir lielākais ar sakņu trupi inficēto egļu skaits.
  • Pakāpeniski cirstas neperspektīvās egles visā nogabalā.
  • Lielākajos atvērumos veikta egles stādīšana, zālaugu izpļaušana.

Apmēram 60 gadu vecā un 2,3 ha lielā egļu tīraudze veidojusies atmatas vietā, paugurainā reljefā.

Audzē pieaug egļu inficēšanās ar sakņu trupi. Bojāto koku īpatsvars šobrīd ir apmēram 20%. Audzē tikpat nav sastopamas citas, pret sakņu trupi izturīgākas, koku sugas, kas kavētu arī vēja postošo darbību. Vecums eglēm ir līdzīgs, bet paauga ir vāja.

Viens no ilglaicīgiem uzdevumiem ir uzlabot audzes struktūru, to dažādojot ar lapu koku piemistrojumu.

2003. gada ziemā ciršana veikta vietās, kur inficēto egļu skaits ir vislielākais. Šādās vietās izveidoti atvērumi, kuros paredzama egles paaugas veidošanās; lielākajos atvērumos arī bērzu iesēšanās.

Uzmērot kokus parauglaukumos, noskaidrots krājas tekošais pieaugums (7,2 m³/ha), kas 5 gadu periodā visā nogabala platībā ir 68 m³.

Lai mazinātu iespējamos vēja postījumus un saglabātu mikroklimatu audzē, izcirsti apmēram 10% (aptuveni 50 m³) no nogabala krājas. Sortimentu iznākums pēc ciršanas: zāģbaļķi un sīkbaļķi – 40 m³, papīrmalka – 10 m³.

2009. gadā vairākās vietās nogabalā izcirsti apmēram 30 m³ vēja gāzto koku.

2012. gadā veikta atsevišķu kalstošo egļu ciršana, kā rezultātā audzē sāk veidoties apmēram līdz 0,05 ha lieli atvērumi, kuros veikta egles stādīšana un izpļauti zālaugi. Skrajākās vietās ir notikusi arī sekmīga paaugas attīstība.

2015. gadā izcirsti apmēram 15 m³ nokaltušo egļu. Konstatēts, ka jauno kociņu skaits atvērumos vēl joprojām ir neliels.

ATZIŅA!

  • Vienādvecuma egļu tīraudzēs viens no uzdevumiem ir pakāpeniski pārveidot esošo audzes struktūru, izveidojot dažāda augstuma un vecuma koku grupas, veicinot lapu koku piemistrojumu.
  • Lapu koku mistrojums egļu tīraudzēs ir ļoti nozīmīgs sakņu trupes izplatības mazināšanai.
Kopšanas cirte egļu tīraudzē