Raimonds Klepers:

Raimonds Klepers, demonstrējumu teritorija „Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Mežs saimniecībā aizņem 87 ha. Īpašumā sausi pauguri mijas ar staignām ieplakām, smilšainas augsnes nomaina mālainas augsnes. Visbiežāk šeit sastopamas egļu un lapu koku mistraudzes, atsevišķās vietās arī melnalkšņu audzes un egļu tīraudzes.

Kopšanas cirte egļu tīraudzē

Izlases cirte egļu – priežu audzē

MĒRĶIS:
izveidot dažāda vecuma egļu audzi ar lapu koku piemistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Veikta audzes retināšana.
  • Izzāģēti kaitēkļu bojātie koki.
  • Izzāģēti baltalkšņi, lai sekmētu egles paaugas veidošanos.

Mežaudzi veido 55 gadus veca egļu audze, kurā sastopams neliels 40 gadīgu egļu piemistrojums. Mežaudzes platība ir 3,8 ha.

Cauri nogabala teritorijai ziemeļu – dienvidu virzienā izveidots pastāvīgais ceļš, kura malās 2008. gada ziemā grupu veidā un vienlaidus retinātas egles, uzlabojot augšanas apstākļus pārējiem kokiem. Izzāģēti arī kaitēkļu bojātie koki, izveidojot jaunu atvērumu, kur sagaidāma dabiski iesējušos kociņu augšana. Kopumā nogabalā izcirsti 42 m³.

Secināts, ka atvērumos atjaunošanās notiek nepietiekamā apmērā. Tāpēc atsevišķās vietās mežmalā tiks retināti baltalkšņi, lai atvērumos būtu lielāka sānu gaisma, šādi sekmējot egles paaugas veidošanos.

Nogabala daļā 2013. gada ziemā, pielietojot atšķirīgas ciršanas intensitātes, izretināta apmēram 1 ha liela platība, iegūstot 30 m3 malkas un 10 m3 egles papīrmalkas. Līdzīgā intensitātē retināšana turpināta 2014. gada ziemā, aptverot visu nogabala platību.

ATZIŅA!

  • Svarīgi retināt atvērumu malas, lai nodrošinātu sānu gaismu un labākus augšanas apstākļus jaunajiem kociņiem.
Izlases cirte egļu – priežu audzē