Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Izlases cirte baltalkšņu – bērzu audzē

Izlases cirte baltalkšņu – bērzu audzē

MĒRĶIS:
veidot lapu koku mežaudzi ar perspektīvu egļu 2. stāvu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti mērķa dimensiju sasniegušie un bojātie koki.
  • Veikta paaugas kopšana, izcērtot traucējošos pameža krūmus.

Mežs atrodas līdzenā vietā, platlapju āreņa meža augšanas apstākļu tipā. Sakarā ar pagājušā gadsimtā intensīvi veikto meliorāciju nogabalā redzami daļēji aizauguši novadgrāvji. Meža nogabals izveidojies pakāpeniski aizaugot lauksaimniecības zemei. Mežaudzi veido apmēram 42 līdz 57 gadus veci baltalkšņi un 72 gadus veci bērzi.

Pamežā vienmērīgi aug ievas un lazdas. Paaugā egle un pēc pirmā ciršanas paņēmiena atvērumos attīstījušās arī baltalkšņu grupas. Pēdējo gadu laikā labi attīstījušās audzes otrā stāva egles un atsevišķas kļavas.

2006. gadā nogabalā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 30 m³ lapu koki.

2012. gadā veikta paaugā augošo egļu atbrīvošana no pameža kokaugiem.

Nākamais ciršanas paņēmiens paredzēts līdz 2019. gadam, kad plānots izcirst daļu baltalkšņus. Aptuvenā ciršanas intensitāte nepārsniegs 20 % no audzes krājas.

ATZIŅA!

  • Lai veicinātu paaugas egļu attīstību, ieteicams ap tām novākt pamežu.
Izlases cirte baltalkšņu – bērzu audzē