Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Izlases cirte baltalkšņu – bērzu audzē

Izlases cirte baltalkšņu – bērzu audzē

MĒRĶIS:
veidot baltalkšņu – bērzu mežaudzi un nodrošināt krastmalas meža funkcijas.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti mērķa dimensiju sasniegušie un bojātie koki.

Mežaudzi veido apmēram 52 gadus veci baltalkšņi un atsevišķi 82 gadus veci bērzi.

Nogabals atrodas Dzilnas upes aizsargjoslā. Mežs atrodas līdzenā vietā, platlapju āreņa meža augšanas apstākļu tipā. Sakarā ar pagājušā gadsimtā intensīvi veikto meliorāciju, nogabalā redzami daļēji aizauguši novadgrāvji un mitri Dzilnas vecupes fragmenti. Meža nogabals izveidojies pakāpeniski aizaugot lauksaimniecības zemei.

2006. gadā nogabalā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 40 m³ lapu koki. Gar upi saglabāta 10 metrus plata josla, kurā saimnieciskā darbība vispār nav veikta. Pēc izlases cirtes izveidojusies baltalkšņu paauga. Paaugā atrodamas arī atsevišķas egles un oši. Pamežā daudz ievu.

Nākamais ciršanas paņēmiens paredzēts līdz 2020. gadam, kad plānots izcirst pieaugušos baltalkšņus. Aptuvenā ciršanas intensitāte nepārsniegs 20 % no audzes krājas. 2016. gadā – paaugas kopšana.

ATZIŅA!

  • Krastmalas joslā koku ciršana veicama pakāpeniski, veidojot atvērumus.
Izlases cirte baltalkšņu – bērzu audzē