Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Izlases cirte bērzu – apšu – baltalkšņu audzē

Izlases cirte  bērzu – apšu – baltalkšņu audzē

MĒRĶIS:
veidot lapu koku mistraudzi ar egļu grupām.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti mērķa dimensiju sasniegušie un bojātie koki.
  • Izlases cirte plānota ar ciršanas atkārtojumu reizi 4 – 7 gados.

0,6 ha mežaudzi veido apmēram 83 gadus veci bērzi, apses, melnalkšņi un egles. Izlases cirtē izveidojies atvērums aizzēlis ar avenēm, novērojamas atsevišķas, meža dzīvnieku bojātas apšu grupas. Audzes vietās ar mazāku aizzēlumu paaugā konstatēts neliels skaits egļu.

Salīdzinot 2011. un 2015. gadā uzmērītos bērzus var secināt, ka lielāko dimensiju bērzi ir turpinājuši pieaugt, bet tievajiem pieaugumi ir nelieli.

2010. gadā nogabalā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 50 m³ lapu koki. Ciršanai atzīmēti sala bojātie un mērķa caurmēru sasniegušie bērzi kā arī mērķa caurmēru pārsniegušās apses. 2011. gadā izvākti atsevišķi vēja izgāzti koki. 2015. gadā izcirsti 10 m³ koku. Izcērtamo koku izvēle saistīta ar sasniegtām mērķa dimensijām un nelielu vēja ietekmi.

Nākamais izlases cirtes paņēmiens paredzēts ne ātrāk kā pēc 2020.gada. Tajā plānots nocirst apmēram 20 % no palikušās nogabala krājas, ciršanai izvēloties mērķa caurmēru sasniegušus bērzus un apses. Tādējādi palielināsies atvērumu lielums, kas varētu veicināt apšu un citu koku sugu paaugas labāku attīstību. Atvērumos nepieciešamības gadījumā paredzama dabiski atjaunojušās apšu jaunaudzes kopšana.

Nogabalā bioloģiskā vecuma sasniegšanai paredzēts saglabāt vismaz desmit apses.

ATZIŅA!

  • Uzlabojot tievo dimensiju nomāktajiem bērziem gaismas apstākļus, to turpmākie pieaugumi visbiežāk ir nelieli.
Izlases cirte  bērzu – apšu – baltalkšņu audzē