Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Izlases cirte priežu – egļu – bērzu audzē

Izlases cirte priežu – egļu – bērzu audzē

MĒRĶIS:
veidot dažāda stāvojuma egļu audzi ar lapu koku mistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti koki, kas sasnieguši mērķa dimensiju.
  • Nākamās izlases cirtes veiktas reizi 4 – 7 gados.
  • Atvērumā veikti jaunaudzes kopšanas darbi.

Mežs atrodas līdzenā vietā, damakšņa meža augšanas apstākļu tipā. Mistrotu valdaudzi veido priedes, egles un bērzi. Zem valdošā audzes klāja sastopamas atsevišķas otrā stāva egļu grupas.

Ziemeļu pusē pēc 2011. gada vasaras vētras izveidojies ap 0,10 hektāru liels atvērums.

2004. gadā vienā nogabalā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 60 m³ egles, priedes, kā arī lapu koki. Ciršana atkārtota 2011. gadā izcērtot 25 m³ koku. 2012. gadā 10 m³ koku un 2015. gadā izcirsti 10 m³ koku. Izcērtamo koku izvēle saistīta ar sasniegtām mērķa dimensijām un nelielu vēja vai kaitēkļu ietekmi.

Lai uzlabotu atvērumā ieaugušo jauno koku augšanas telpu, 2013. gadā veikta jaunaudzes kopšana.

Saskares joslā ar lauksaimniecības zemi un kaimiņos esošām jaunaudzēm koku ciršana veikta ar mazāku intensitāti.

Kā notika izcērtamo koku izvēle?

  • Novērtēts bojātu un citādi neperspektīvo koku daudzums.
  • Atzīmēti koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un kuru tuvumā atrodas jaunāki koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.
  • Aplūkotas atvērumu vietas ar un bez ieaugušiem kociņiem un novērtēts, kuri koki to tuvumā jānocērt, lai palielinoties apgaismojumam, sekmīgi notiktu jauno kociņu attīstība. Šajā gadījumā izvēle tika izdarīta no bojātajiem un lielas dimensijas sasniegušiem kokiem.

ATZIŅA!

  • Atvērumā reizēm jāveic jauno kociņu kopšana.
Izlases cirte priežu – egļu – bērzu audzē