Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Izlases cirte egļu – priežu – apšu audzē

Izlases cirte  egļu – priežu – apšu audzē

MĒRĶIS:
veidot dažāda stāvojuma egļu audzi ar lapu koku mistrojumu.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti koki, kas sasnieguši mērķa dimensiju.
  • Izlases cirte veikta ar ciršanas atkārtojumu reizi 4 – 7 gados.
  • Atvērumā veikti jaunaudzes kopšanas darbi.

Mežs atrodas līdzenā vietā, slapjā damakšņa meža augšanas apstākļu tipā. Valdaudzi veido egles, priedes un apses. Zem tās koku klāja atsevišķas 2. stāva egles, kā arī labi attīstījusies skuju koku un bērzu paauga. Ziemeļu un ziemeļrietumu pusē nogabalam piekļaujas kaimiņu īpašuma jaunaudzes. Savukārt ziemeļaustrumu un austrumu mala robežojas ar priežu – egļu – bērzu nogabalu. Dienvidrietumu pusē nogabals robežojas ar apšu – priežu – egļu – bērzu mežaudzi, bet dienvidu pusē ar lapu koku jaunaudzi, kura attīstījusies uz bijušās lauksaimniecības zemes.

2004. gadā vienā nogabalā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 30 m³ egļu, kā arī lapu koki. 2011. gadā izpildot izlases cirtes otro paņēmienu izcirsti aptuveni 10 m³ koku. 2015. gadā izcirsti 10 m³ koku. Izcērtamo koku izvēle saistīta ar sasniegtām mērķa dimensijām un nelielu vēja un kaitēkļu ietekmi. Lai uzlabotu atvērumā ieaugušo jauno bērzu augšanas telpu, 2012. gadā veikta jaunaudzes kopšana.

Saskares joslā ar lauksaimniecības zemi koku ciršana veikta ar mazāku intensitāti.

Kā notika izcērtamo koku izvēle?

  • Novērtēts bojātu un citādi neperspektīvo koku daudzums.
  • Atzīmēti koki, kas sasnieguši lielas dimensijas un kuru tuvumā atrodas jaunāki koki, kas turpinās augšanu pēc lielo koku nociršanas.
  • Aplūkotas atvērumu vietas ar un bez ieaugušiem kociņiem un novērtēts, kuri koki to tuvumā jānocērt, lai palielinoties apgaismojumam, sekmīgi notiktu jauno kociņu attīstība. Šajā gadījumā izvēle tika izdarīta no bojātajiem un lielas dimensijas sasniegušiem kokiem.

ATZIŅA!

  • Izvēloties nocērtamos kokus, jāņem vērā koku mērķa dimensijas, nākotnes perspektīva, kā arī apstākļu nodrošināšana nākotnes kokiem un ceļu vietas.
Izlases cirte  egļu – priežu – apšu audzē