Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Izlases cirte melnalkšņu – bērzu audzē

Izlases cirte melnalkšņu – bērzu audzē

MĒRĶIS:
veidot lapu koku – egļu mistrotu audzi, koku ciršanu veicot ar nelielu intensitāti.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti mērķa dimensiju sasniegušie un bojātie koki.

Mežs atrodas līdzenā vietā, šaurlapu kūdreņa meža augšanas apstākļu tipā.

Mežaudzi 0,4 ha platībā veido apmēram 75 gadus veci melnalkšņi un 85 gadus veci bērzi. Pēc pirmā ciršanas paņēmiena atvērumos izveidojusies melnalkšņu paauga. Tāpat pēdējo gadu laikā labi attīstījušās audzes otrā stāva un paaugas egles. Pamežā nevienmērīgi izvietotas ievas.

2006. gadā nogabalā veikta izlases cirte. Izcirsti apmēram 25 m³ priedes, melnalkšņi un bērzi.

Nākamais ciršanas paņēmiens paredzēts pēc 2020. gada, kad plānots izcirst daļu no mērķa caurmēru sasniegušajiem bērziem un melnalkšņiem. Ciršanas intensitāte nepārsniegs 10 % no audzes krājas.

ATZIŅA!

  • Pārmitrā mežā koku ciršana veicama ar mazāku intensitāti.
Izlases cirte melnalkšņu – bērzu audzē