Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Izlases cirte priežu audzē

Izlases cirte priežu audzē

MĒRĶIS:
veicināt pakāpenisku sugu nomaiņu no priežu mežaudzes uz egļu mežaudzi.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti mērķa dimensiju sasniegušie koki.
  • Veikta egļu stādīšana atvērumā.

Nogabalu veido 98 gadus vecas priedes ar egļu piemistrojumu 2. stāvā un paaugā.

2010. gadā nogabalā veikta izlases cirte. Īstenojot koku ciršanu, izcirsti visi pāraugušie bērzi. Izstrādes laikā saglabātas priedes, 2. stāva egles, paaugas egles. Kopējais izcirstās koksnes apjoms apmēram 25 m3. Audzes vainagu klājā izveidots ap 500 m2 liels atvērums.

Lielo koku nociršana labvēlīgi ietekmējusi egļu paaugas attīstību.

2012. gada pavasarī veikta papildināšana ar egļu ietvarstādiem.

Nākamais ciršanas paņēmiens plānots ne ātrāk kā pēc 2025. gada. Tā laikā plānots izzāģēt atsevišķas, vismaz 36 cm caurmēru sasniegušās priedes.

ATZIŅA!

  • Plānojot nākotnes koku sugu sastāvu, audzē rūpīgi jāizvērtē augsnes īpatnības un esošo koku parametri (pieaugums, stumbru kvalitāte).