Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Kopšanas cirte egļu – baltalkšņu jaunaudzē

Kopšanas cirte egļu – baltalkšņu jaunaudzē

MĒRĶIS:
daļā audzes veidot egļu – lapu koku mistraudzi, daļā audzes veidot egļu dažāda stāvojuma mežaudzi.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • Izcirsti augšanā atpalikušie un bojātie koki.
  • Kopšanas cirte plānota ar ciršanas atkārtojumu 1 reizi 3 – 10 gados.
  • Atvērumā veikta koku stādīšana un jaunaudzes kopšanas darbi.
  • Puse mežaudzes nocirsta sanitārā vienlaidus cirtē pēc vējgāzes.

Mežaudzi 1,6 ha platībā veidoja apmēram 42 gadus vecas egles un lapu koki. Koku sugu mistrojums nebija viendabīgs visā mežaudzes platībā – nogabala dienvidu daļā ir neliels baltalkšņu mistrojums.

2010. gadā nogabalā veikta kopšanas cirte. Izcirsti apmēram 90 m³ egles. Ciršana atkārtota 2011. gadā izcērtot 20 m³ koku un 2012. gadā 10 m³ koku. 2012. gadā audzes klājā esošajā atvērumā veikta egļu stādīšana. Lai uzlabotu atvērumā ieaugušo jauno koku augšanas telpu, 2013. gadā veikta jaunaudzes kopšana.

2015. gadā daļa nogabala, 0,8 ha platībā, nocirsta sanitārajā vienlaidus cirtē. Iegūta 200 m³ koksnes. Izcērtamo koku izvēle saistīta ar pievešanas ceļu veidošanu, koku kvalitāti, vēja vai kaitēkļu ietekmi.

Saglabāta daļa nolauzto koku stumbru bioloģiskās daudzveidības nodrošinājumam.

Nākamais ciršanas paņēmiens plānots ne ātrāk kā pēc 5 gadiem, kad plānots nocirst ne vairāk kā 10 % no mērķa caurmēru sasniegušajām eglēm.

Nepieciešamības gadījumā tiks veikta jauno eglīšu kopšana. 2016. gadā –nopostītās nogabala daļas atjaunošana, veidojot egļu – bērzu mistraudzi.

ATZIŅA!

  • Lai samazinātu vēja postījumus, saskares joslā ar lauksaimniecības zemi, kailcirti un jaunaudzēm, koku ciršana veicama ar mazāku intensitāti, veidojot buferzonu.
Kopšanas cirte egļu – baltalkšņu jaunaudzē