Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Kopšanas cirte baltalkšņu jaunaudzē

Kopšanas cirte baltalkšņu jaunaudzē

MĒRĶIS:
izveidot noturīgu dažādu caurmēru baltalkšņu mežaudzi.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • 2006. gadā izcirsti mērķa caurmēru sasniegušie baltalkšņi un bērzi.
  • 2008. un 2012. gadā veikta dabiski atjaunojušās jaunaudzes kopšana.

0,2 ha lielā audze atrodas līdzenā vietā, platlapju āreņa meža augšanas apstākļu tipā. Meža nogabals izveidojies pakāpeniski aizaugot lauksaimniecības zemei. Mežaudzi veido apmēram 9 gadus veci baltalkšņi. Nogabala rietumu daļā neliela vīksnu grupa. Nogabala ziemeļu daļā egļu paaugas grupa.

Lai uzlabotu baltalkšņu augšanas telpu, kā arī, lai koki vieglāk pierastu pie jaunajiem apstākļiem, jaunaudzes kopšana veikta pakāpeniski, to atkārtojot 2008. un 2012. gadā. Kopšanas darbos izzāģēti augšanā atpalikušie un neperspektīvie baltalkšņi.

Nākamā jaunaudzes kopšana plānota ap 2020. gadu. Tās laikā paredzēts nocirst augšanā atpalikušos baltalkšņus.

ATZIŅA!

  • Kopšana veicama pakāpeniski, ar zemu intensitāti, lai samazinātu iespējamos meža dzīvnieku bojājumus.
Kopšanas cirte baltalkšņu jaunaudzē