Raimonds Mežaks:

Raimonds Mežaks, demonstrējumu teritorija „Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads. Mežs teritorijā aizņem 23 ha. Demonstrējumu teritoriju veido trīs īpašumi. Liela mežaudžu dažādība. Dažādu vecumu lapu koku audzes aizņem aptuveni 80% no kopējās meža platības. Meža nogabalos kā valdošās koku sugas sastopami bērzs, baltalksnis, apse, melnalksnis, priede un egle.

Kopšanas cirte egļu – bērzu jaunaudzē

Kopšanas cirte  egļu – bērzu jaunaudzē

MĒRĶIS:
izveidot egļu – bērzu mistraudzi.

KAS DARĪTS OBJEKTĀ?

  • 2004. gadā veikta koku stādīšana.
  • 2008. gadā veikta jaunaudzes kopšana.
  • 2011. gadā veikta jaunaudzes kopšana.
  • 2015. gadā veikta jaunaudzes kopšana.

Mežs atrodas līdzenā vietā, damakšņa meža augšanas apstākļu tipā. Mežaudzi veido apmēram 11 gadus vecas egles un bērzi. Koku sugu mistrojums ir viendabīgs.

Nogabala dienvidu puse robežojas 40 gadīgu egļu jaunaudzi. Ziemeļu puse robežojas ar apšu jaunaudzi, bet austrumu puse ar apšu – egļu jaunaudzi. Savukārt rietumu pusē nogabalam piekļaujas kaimiņu īpašuma pieaugušais skuju koku mežs. Tajā atstātas trīs priedes, no kurām divas kā ekoloģiskie koki, bet viena kā sēklu koks.

2004. gadā vienā nogabalā veikta egļu stādīšana. Lai uzlabotu mākslīgi ieaudzēto egļu un dabiski ieaugušo bērzu augšanas telpu, kā arī, lai koki vieglāk pierastu pie jaunajiem apstākļiem jaunaudzes kopšana veikta pakāpeniski, to atkārtojot 2008., 2011. un 2015. gadā.

Kopšanā izcirsti augšanā atpalikušie un neperspektīvie koki. Kopšanas rezultātā likvīdā koksne netika iegūta.

ATZIŅA!

  • Izvēloties nocērtamos kokus, jāpievērš uzmanība katra koka kvalitātei.
Kopšanas cirte  egļu – bērzu jaunaudzē