Atbalsts PDF darbībai

Par svinīgo līguma parakstīšanas pasākumu 2013.gadā lasi šeit!

Saziņai:

Kristīne Skrīvele
Pasaules Dabas Fonda projektu vadītāja 
E-pasts: kskrivele@pdf.lv, tel.: 67505640

2016.GADS

Arī šogad Pasaules Dabas Fonds īsteno projektu Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzkļiem.

Projekta mērķis: sabiedriskā labuma vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvība, kā arī labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli) ilgtspējīgas attīstības nodrošinājumam.

Projekta realizācija nodrošinās nodibinājuma Pasaules Dabas Fonds vienas no pamatfunkcijas realizācijām – sabiedriskā labuma vides interešu aizstāvību valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos dažādos sektoros un normativitātes līmeņos.

Īstenošanas vieta – visa Latvija

Galvenās aktivitātes:

 1. Vides interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos
 2. NVO vienota pozīcija/atbalsts vides interešu un ilgtspējīgas attīstības kopumā aizstāvībā

Galvenie rezultāti:

 1. Vides interešu integrācija valsts un pašvaldības institūciju darbībā, politikas dokumentos, tiesību aktos, citos dokumentos, lēmumu pieņemšanas procesos.
 2. Veicināta nevalstisko organizāciju sadarbība vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājumam vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībā.

Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums: 4026,57 EUR (2016.gada jūnijs-oktobris)

Rezultāti:

Līdzdalība valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, konsultatīvos un uzraudzības procesos, viedokļa sniegšana dažāda līmeņa valsts amatpersonām, līdzdalība tautsaimniecībai nozīmīgās nevalstiskās iniciatīvās, nodrošinājusi dabas aizsardzības jautājumu integrāciju dažādos normatīvos. Vairāk kā 30% no sniegtiem priekšlikumiem akceptēti un nodrošinājuši vides interešu iekļaušanu vai saglabāšanu dokumentā vai lēmumu pieņemšanā.

Projekta īstenošanas laikā veicināta nevalstisko organizāciju sadarbība vienotas pozīcijas un atbalsta nodrošinājuma vides interešu un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Sadarbība veicināta gan valstiskā līmenī, gan starpvalstu līmenī, kopīgi plānojot lobisma aktivitātes un kopēju iniciatīvu, lai veidotu vides interešu aizstāvību ES institūcijās.

Rezultāti skaitļos:

 • 13 reizes Pasaules Dabas Fonda eksperti piedalījušies nozaru, programmu, projektu konsultatīvās padomes darbā.
 • 15 reizes līdzdalība valsts pārvaldes institūciju darbā vides aizsardzības jautājumu aktualizēšanā, kā arī valsts politikas dokumentu, sektorpolitikas dokumentu, stratēģiju un normatīvo aktu izstrādes procesos – darba grupās, komisijas, komitejās, atzinumu sniegšanā, citās iniciatīvās.
 • 11 reizes līdzdalība biznesa sektora, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētās darba grupās un komisijās.
 • 2 reizes norisinājusies vienotas pozīcijas izstrāde ar citām nacionālam un reģionālām organizācijām, sociālajam iniciatīvā.
 • 3 reizi sagatavota vienota pozīcija vides interešu aizstāvībai starptautiskos un/vai nacionālos politikas plānošanas, normatīvo aktu izstrādes procesos Baltijas jūras ekosistēmas aizsardzības nodrošinājumam sadarbībā ar Baltijas jūras reģiona valstīm.

 

Projekta īstenošanas laikā paplašināta sadarbība ar jaunām vides nevalstiskajām organizācijām, attīstītas 3 nozīmīgas starptautiskas iniciatīvas darbībai nākotnē (vienota lobisma iniciatīva ES institūcijās, jūras aizsargājamo teritoriju novērtējuma informācija, Baltijas jūras valstu pozīcijas izveidošana HELCOM procesā), nodrošināta iepriekš neplānota vides interešu aizstāvība tautsaimniecībai nozīmīgas nevalstiskas iniciatīvās (SBP (meža nozare) un MSC (zivsaimniecība) sertifikācijas sistēmās)

 

2013.-2015.GADS


Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

 

Darbības programmas mērķis: aktivizēta pilsoniskā sabiedrība vides interešu aizstāvībai un ilgtspējīgas resursu pārvaldības attīstībai valstiskās un nevalstiskās iniciatīvās, kā arī labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli, tematiski, sadarbības tīkli) vides jomā darbojošos NVO darbībai.

 

Īstenošanas vieta – visa Latvija

Galvenie pasākumi:

 1. Vides interešu aizstāvība.
 2. Vides NVO kapacitātes paaugstināšana.
 3. Vides NVO līdzdalība starptautiskos procesos.
 4. Vides NVO interešu aizstāvības spēju pilnveidošana, biznesa sektora, sabiedrības un institūciju informētības un izpratnes līmeņa par ilgtspējīgu attīstību nostiprināšana.
 5. Vides jautājumu, NVO un projekta publicitātes nodrošināšana.

 

Galvenie rezultāti:

 1. Vides interešu integrācija politikas dokumentos, tiesību aktos, citos dokumentos, lēmumu pieņemšanas procesos.
 2. Veicināta nevalstisko organizāciju darbības attīstība, sadarbība savstarpējai komunikācijai, kopēju pozīciju sagatavošanai un interešu aizstāvībai.
 3. Starptautiskās sadarbības veicināšana vides aizsardzības pozīciju stiprināšanai.
 4. Attīstīta dažādās mērķa grupās un sabiedrībā kopumā izpratne par vides jautājumu aktualitāti un ilgtspējīgas attīstības nosacījumiem.
 5. Nodrošināta vides NVO atpazīstamība sabiedrībā.

Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums: 41211,82 LVL (2013. - 2015.gads)

 

Support for the foundation „Pasaules Dabas Fonds” in defending environmental interests and strengthening civic society in Latvia


Activity programme objective: a civic society activated to defend environmental interests and develop sustainable resource governance models within governmental and non-governmental initiatives, as well as formation of a favourable climate (legal, institutional, thematic and cooperation networks) for the functioning of NGOs operating in the environmental sector.

 

Place of implementation – throughout Latvia

Main measures:

1. Defence of environmental interests.

2. Increasing the capacity of environmental NGOs.

3. Participation of environmental NGOs in international processes.

4. Improvement of the abilities of environmental NGOs to defend their interests, and consolidation of the knowledge and understanding of the corporate sector, society and institutions regarding sustainable development.

5. Ensuring publicity for environmental issues, NGOs and the project.

 

Main results:

 1. Integration of environmental interests into policy documents, legislative acts, other documents and decision making processes.
 2. Development of the functioning of non-governmental organisations has been encouraged, as well as cooperation resulting in mutual communication, preparation of joint positions and defence of joint interests.
 3. Promotion of international cooperation to strengthen environmental protection positions.
 4. Understanding has been developed among various target groups and society as a whole regarding the relevance of environmental issues and conditions for sustainable development.
 5. Ensuring public awareness of environmental NGOs.

The allocated co-financing of the project: 41211,82 LVL (year 2013. - 2015.)

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

 

 

PAVEIKTAIS

Pasaules Dabas Fonds projekta laikā „Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā” līdzšinēji īstenojis visas ieplānotās projekta aktivitātes. Projekta aktivitātes ir iedalītas sešos projekta darbības pamatvirzienos:

1. Vides interešu aizstāvība – līdzdalība politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā. Dalība dabas un vides nozares konsultatīvos procesos veicinājusi vides interešu aizstāvību. Līdzdalība normatīvo aktu izstrādē nodrošinājusi dabas aizsardzības jautājumu integrāciju dabas resursu apsaimniekošanas tiesību aktos. Vairāk kā 30% no sniegtiem priekšlikumiem akceptēti un nodrošinājuši vides interešu iekļaušanu vai saglabāšanu dokumentā vai lēmumu pieņemšanā. Kopumā nodrošināta dalība vairāk kā 180 darba grupās, komisijās, valstisku un nevalstisku iniciatīvu sanāksmēs.

2. NVO kapacitātes paaugstināšana darbībai ilgtspējīgas attīstības pamatprincipu aizstāvībā un vajadzību īstenošanā. Attīstīta ciešāka sadarbība ar citām vides organizācijām, sociāli aktīvu cilvēku grupām savstarpējā komunikācijā, kopēju pozīciju izstrādē un lobisma aktivitātēs. Paaugstinātas PDF darbinieku prasmes projektu sagatavošanā un projektu finansējuma piesaistē vides interešu aizstāvībai. No 01.07.2013.-30.04.2015. īstenoti aktīvi brīvprātīgo kustības pasākumi, piesaistot vairāk kā 140 jaunus brīvprātīgos.

3. Pasākumi vides NVO līdzdalības un ietekmes starptautiskajā vidē nostiprināšanai. Nodrošināta regulāra informācijas un pieredzes apmaiņa starp Baltijas jūras valstīm, to vides organizācijām,  jūras, mežu un citu ekosistēmu aizsardzības jomā.  Veicināts starptautiskais NVO tīkls un stiprināta dalība starptautisko vides NVO procesos.

4. Vides NVO interešu aizstāvības spēju pilnveidošana, biznesa sektora, sabiedrības un institūciju informētības un izpratnes līmeņa par ilgtspējīgu attīstību nostiprināšana. Sagatavoti preses ziņojumi un PDF viedokļi (28 reizes), kā arī iniciētie pasākumi veicinājuši sabiedrības izpratni par vides aktualitātēm un iesaisti vides jautājumu risināšanā (85 reizes). Brīvprātīgo kustības dalībniekiem un citiem interesentiem organizēti izglītības pasākumi, diskusijas. PDF vairāk kā 40 reizes līdzdarbojošies citu institūciju organizētos pasākumos dažādām mērķa grupām (skolu jaunatne, studenti, valsts institūciju darbinieki, biznesa sektors, zemes īpašnieki).

5. Vides jautājumu, NVO un projekta publicitātes nodrošināšana. Regulāra informācijas ievietošana PDF mājas lapā veicinājusi sabiedrības informētība par vides jautājumiem, par sabiedrības iespējām iesaistīties to risināšanā.

6. Projekta administrēšana. Realizēti ar projekta vadību saistītie darbi (projekta koordinēšana, ar projekta realizāciju saistītās tikšanās, atskaišu sagatavošana), veikti finansējuma līguma grozījumi.

 

Pārskats:

2013. gads

Šajā programmas darbības gadā PDF pārstāvji aktīvi piedalījās VARAM konsultatīvās padomes sēdēs un padomes dokumentu sagatavošanas procesos, komentāru sniegšanā, kopsummā vairāk kā 15 reizes.

Pasaules Dabas Fonds turpina sadarbību ar tehnikumiem, universitātēm un skolām, tā piemēram J. Rozītis piedalījās Ogres tehnikuma sanāksmē par mežsaimniecības izglītības procesa organizāciju.

Pasaules Dabas Fonda pārstāvji aktīvi līdzdarbojušies dažādu vides politiku izstrādē, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrā I. Purgalis piedalījās diskusijā un ziņojuma veidošanā par Kopējo lauksaimniecības politiku, savukārt I. Mednis piedalījās Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam, un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskajā apspriešanā.

Lepojamies, ka ar katru gadu pieaug PDF brīvprātīgo pulks, 2013. gadā par 29 jauniem aktīvistiem.  Esam sarīkojuši vairākus izglītojošus vakarus, kā arī pārgājienu, ar brīvprātīgo palīdzību esam sarīkojuši vairākas radošās darbnīcas bērniem.

Šajā laika posmā esam īstenojuši dabas aizsardzības kampaņu "Spēks ir tīrā jūrā", kuras laikā tika apbraukātas vairākas Latvijas skolas ar lekciju par "Baltijas jūras aizsardzību". 2013 gadā PDF darbinieki īstenoja arī dabas aizsardzības kampaņu „Es mīlu mežu”, kuras laikā sabiedrība varēja paust savu viedokli - darbos, vārdos un skatos, par meža nozīmi viņu dzīvē.

2014. gads Janvāris – Aprīlis

PDF arī šajā darbības posmā dibina jaunus NVO lokus, tā piemēram, J.Rozītis piedalījās Mangaļu Dabas Fonda rīkotajā ekspertu diskusijās par klimata pārmaiņām un sadarbības veicināšanas sanāksmēs.

Brīvprātīgo loks tupināja augt- 26 jauna brīvprātīgie Pasaules Dabas Fonā.

PDF plānoja jaunu projektu “Zivju gids”, I. Purgalis tikās ar Lietuvas Dabas fonda pārstāvjiem, lai apspriestu šo sadarbības projektu.

PDF pārstāvji vēl pastiprinātāk parādījās televīzijas intervijās, kā arī sniedza tās radio, jo marta nogalē norisinājās vispasaules akcija Zemes Stunda. Šajā laika periodā vēl pastiprinātāk sabiedrība tiek izglītota ar klimatu saistītajiem jautājumiem.

Kampaņas „Spēks ir tīrā jūrā” pārskata perioda laikā tika organizēts ZPD darbu konkurss Latvijas skolēniem, tika īstenots „Jūras saimnieku parlaments”, kura laikā skolēni no dažādām Latvijas skolām kopā ar nozares profesionāļiem plānoja Baltijas jūras ilgtspējīgu pārvaldību.

2014. gads Maijs – Augusts

J.Rozītis; I.Purgalis; D.Treija un PDF brīvprātīgo komanda piedalījās „Vides izglītības fonda” rīkotajā akcijas „Mana jūra” pasākumā Rīgā, kā arī Jūrkalnē, kur I.Purgalis lasīja lekciju.

Jaunu brīvprātīgo kustības dalībnieku piesaiste turpinās - 20 jaunas brīvprātīgā darba pieteikuma anketas.

PDF organizēja "Gada lauksaimnieks Baltijas jūras reģionā" 2014 Latvijas norisi, kā arī vadīja apbalvošanas ceremoniju z/s „Mežacīruļi” .

PDF darbinieki organizēja un realizēja projektu „Vides filmu vakars jūras krastā” . (Pasākuma norise: http://www.pdf.lv/lv_LV/news/319/129/Vides-filmu-vakars-Baltijas-juras-krasta)

2014. Gads Septembris – Decembris

PDF darbinieki un brīvprātīgo kustības dalībnieki piedalījās I.Purgaļa vadītajā komunikācijas treniņa par tēmu “Komunikācijas prasmes vides interešu aizstāvības stiprināšanā”, kas ļāva turpmākajā darbā pielietot jaunas prasmes, gan uzstājoties publikas priekšā, gan komunicējot ar dažādu jomu pārstāvjiem.

Jaunu brīvprātīgo kustības dalībnieku piesaiste - 24 jauna brīvprātīgā darba pieteikumu anketas.

J. Rozītis piedalījās “Zaļā biroja” projekta koncepta izstrādē. Drīzumā arī Latvijā uzņēmumiem būs iespēja iegūt Zaļā Biroja sertifikāciju. Vairāk info: http://www.pdf.lv/lv_LV/ko-mes-daram/sabiedriba/zalais-birojs

 

2015. gads Janvāris – Aprīlis

Arī šajā gada iesākumā PDF pārstāvji aktīvi piedalās un turpinās piedalīties Zemkopības Ministrijas (ZM) organizētā darba grupās, VARAM komisijas sēdēs, u.c.

S. Brice komunicēja ar Lielbritānijas sadarbības partneriem un organizēja kampaņas “Sea Rose”  (Jūras roze) norisi Latvijā. Vairāk info: http://www.pdf.lv/lv_LV/news/374/132/Juras-Roze-aicina-ES-ministrus-atbalstit-abildigu-dziljuras-zveju

J. Rozītis piedalījās LU Bioloģijas fakultātes organizētajā seminārā, LLU Meža fakultātes meža ekoloģijas zinātniskajā konferencēs, kā arī sniedza lekciju LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentiem. U.c.

Akcija “Zemes stunda 2015” tika veidota laika posmā no 22.06.-06.04.2015. Zemes stunda 2015” ikviens Latvijas iedzīvotājs 28.martā tika aicināts laikā no 20:30-21:30 simboliski izslēgt apgaismojumu un kopā ar visu pasauli vienoties atbildīgā rīcībā pret vidu un dabu katru stundu un katru dienu. 2015 gada Zemes stundas uzsvars tika likts uz klimata pārmaiņām, atgādinot, cik svarīgi ir ikkatram apzināties kritiskās izmaiņas, veicinot izpratni par procesiem un aicinot uz rīcību, kas palīdzētu novērst un pielāgoties klimata pārmaiņām., tāpēc akcijas laikā sabiedriskajos medijos tika daudz diskutēts par klimata pārmaiņu problēmu jautājumiem un veidiem kā tos var risināt – indivīda un sabiedrības līmenī. Akcijas “Zemes stunda” aicinājumam pievainojās LR Ministru Prezidente Laimdota Straujuma,  VARAM Ministrs Kaspars Gerhards, kā arī Latvijas Prezidentūra Eiropas Savienībā. Akcijā “Zemes stunda 2015” piedalījās rekordliels pašvaldību skaits – 58, kurās iedzīvotāji pastiprināti tika informēti par akcijas mērķiem. Akcija pievērsta lielu sabiedrisko mediju uzmanību, par akcijas “Zemes stunda” mērķiem tika veidoti gan atsevišķi, sižeti televīzijas raidījumos un radio, gan daudzās populārās TV pārraidēs (piemēram, Panorāma, TV3 un LNT ziņas), Latvijas Radio 1 un 2, Star FM, SWH un daudzos citos radio iedzīvotāji tika informēti par akcijas norisi.

Pateicoties cilvēku vēlmei iesaistīties Zemes stundas aktivitātēs, no janvāra līdz aprīlim piesaistīts liels skaits jaunu brīvprātīgo kustības dalībnieku - 34.

2015. gads Maijs- Augusts

PDF aktīvi piedalījās starptautiskos procesos, kas skar vides sfēru, starptautisku NVO organizētajos pasākumos. I.Purgalis sagatavoja PDF pozīcijas ziņojumu diskusijām par potenciālo komunikāciju stratēģiju visās Baltijas jūras piekrastes valstīs. WWF Baltijas ekoreģiona programmas vadībai. Kā arī I. Purgalis piedalījās "GARAGE 48" (Starptautisks Inovatīvu tehnoloģiju konkurss, kurā tiek radīti produkti, kuriem ir potenciāls nest pienesumu dabas aizsardzībā). Radītais produkts apskatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=zOPXuKjLIjQ , Tallina, Igaunija

Turpinās dalība nozaru, programmu, projektu konsultatīvās padomes darbā un dalība diskusiju un interešu grupu pasākumos, sadarbības veicināšanā, piemēram,  J.Rozītis piedalījās diskusijā ar ASI par FSC sertificēto mežu apsaimniekošanu Latvijā un pasaule.

Kampaņa “Spoku tīkli” veidota laika posmā no 01.07.-30.09.2015. Pasaules Dabas Fonds pirmo reizi Latvijā uzsāk kampaņu “Spoku tīkli”, kas veidota ar mērķi veikt preventīvus pasākums, lai samazinātu pamestu un pazaudētu zvejas rīku apjomu Latvijas ezeros, veicinot sabiedrības vides apziņu un  iedzīvotāju izpratni par šādu rīku negatīvo ietekmi uz zivju resursiem un ekosistēmu kopumā. Kampaņas popularitāte veicinājusi vēl 16 jaunu brīvprātīgo piesaisti šajā programmas posmā.

Šajā laika notika arī NVO darbinieku prasmju paaugstināšana – 3 reizes. I.Purgalis novadīja semināru “Lietišķā komunikācija”, “Organizācijas etiķete” un “Emocionālā inteliģence”.

2015. gads Septembris - Decembris

PDF turpina aktīvi piedalīties vides interešu aizstāvībā, piedaloties VARAM un ZM konsultatīvās padomes sēdēs, Memoranda padomes sēdē, I.Purgalis tikās ar VARAM ministru Kasparu Gerhardu, lai uzlabotu turpmāko sadarbību aktuālu vides jautājumu risināšanā, kā arī ar Valsts Prezidentu Raimondu Vējoni. Turpinājās līdzdalība biznesa sektora, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētās darba grupās un komisijās, kā piemēram, J. Rozītis piedalījās vides interešu aizstāvības konsultāciju diskusijā "Latvenergo koncerna ilgtspējīga attīstība sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm".

Dalība konsultatīvi izglītojošās aktivitātēs, atbalsta sniegšana ar vides sektoru, ilgtspējīgu attīstības veicināšanu kopumā saistītām NVO - PDF piedalījās Elejas pagasta iedzīvotāju un AS Latvijas valsts mežu sanāksmē par meža apsaimniekošanas praksi Elejas pagastā, sabiedrības līdzdalību plānošanas procesā un sociāli augstvērtīgu mežu apsaimniekošanas praksi.

Šajā laika posmā PDF darbinieki un brīvprātīgie tikās divas reizes, lai apgūtu trīs svarīgas zināšanu jomas, lai veicinātu savu prasmju uzlabošanos. Pārskatāmās tēmas bija “Lietišķā komunikācija”, “Organizācijas etiķete” un “Emocionālā inteliģence”. Lepojamies, ka arī šajā laika posmā no septembra līdz decembrim PDF ir pievienojušies 15 jauni brīvprātīgie.

 

Zīmīgi, ka šajā periodā esam plaši dalījušies ar PDF ekspertu pieredzi arī ar citām valstīm, tā piemēram, J. Rozītis uzstājās Igaunijā ar semināru par meža aizsardzības programmas aktualitātēm un meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju sasniegumiem un pieredzi Latvijā.

Sniegtas vairākas intervijas par Francijā notikušo klimata konferenci COP21 gaitu un rezultātiem. Piemēram, LTV raidījumā Panorāma. Skatīt šeit: http://ltv.lsm.lv/lv/zinas/panorama/visi/?d=2015-12-14.

Kā ari veiksmīgi aizritējis programmas noslēguma pasākums, ar J. Rozīša prezentāciju par 2015. gada, kā ari par visu programmas laiku no 2013.gada-2015.gadam.

 

Summuary

2013

During this programme operating year, PDF’s representatives actively participated in over 15 meetings of the EPRDM consultative council and in processes of drafting the council’s documents and in the provision of comments.

Pasaules Dabas Fonds continued its collaboration with technical colleges, universities and schools. For example, Jānis Rozītis participated in a meeting at Ogre Technical College about the organisation of the forest management education process.

In addition, Pasaules Dabas Fonds’ representatives also actively collaborated in drafting various environmental policies. For example, at the Latvian Agriculture Consultations Centre, Ingus Purgalis took part in a discussion and drafting a report regarding the Common Agricultural Policy, while Ints Mednis participated in the drafting of Nīca District’s Sustainable Development Strategy for 2014-202 and in the public discussion of the environmental impact assessment.

We are proud of the fact that PDF’s community of volunteers is growing every year. In 2013, it was joined by 29 young activists. They organised several educational evenings, as well as a cross-country hike and several creative workshops for children.

During this period, we implemented a nature conservation campaign entitled "Power is in a Clean Sea" during which we visited several Latvian schools where we gave a lecture on "Protecting the Baltic Sea". Another nature conservation implemented in 2013 by PDF’s was “I love the forest”, during which the general public had the chance to express its opinion in works, words and sights about the importance of the forest in their life.

January-April 2014

During this operating phase, PDF also founded new connections among the NGO network. For example, Jānis Rozītis took part in an experts’ discussion organised by Mangaļu Dabas Fonds on climate change, as well as meetings aimed at encouraging further collaboration between these NGOs.

The community of volunteers also continued to grow: during this period, 26 new volunteers joined Pasaules Dabas Fonds.

Meanwhile, the PDF planned a new project entitled “The Fish Guide”. In the process, Ingus Purgalis met representatives of the Lithuanian Nature Fund to discuss this collaboration project.

PDF representatives took part in television and radio interviews on a regular basis in connection with the global Earth Hour campaign that took place at the end of March. During this period, the general public received regular educational information about issues related to climate change.

During the reporting period of the campaign “Power is in a Clean Sea”, a scientific research works competition was held for Latvian schoolchildren and the “Parliament of the Lords of the Sea” was organised, during which pupils from various Latvian schools planned the sustainable governance of the Baltic Sea together with industry professionals.

May-August 2014

Jānis Rozītis; Ingus Purgalis; Dārta Treija and the PDF team of volunteers took part in an event in Riga organised by the “Environment Education Fund” as part of its “My Sea” campaign, as an event in Jurkalne at which Ingus Purgalis gave a lecture.

The organisation continued its efforts to attract new recruits to its volunteers’ movement, as a result of which it received 20 new voluntary job applications.

PDF organised the Latvian section of the 2014 Farmer of the Year in the Baltic Sea Region competition, as well as organising the awards ceremony, which was held at Mežacīruļi Fish Farm.

In addition, PDF’s employees also organised and implemented a project entitled “An Evening of Environmental Films on the Seashore”. (For more details about the event, please visit: http://www.pdf.lv/lv_LV/news/319/129/Vides-filmu-vakars-Baltijas-juras-krasta)

September-December 2014

PDF’s employees and volunteers took part in communication training run by Ingus Purgalis on the subject of “Communication Skills that Strengthen the Defence of Environmental Interests”, which gave those in attendance the chance to acquire new skills that they could use in their day-to-day work, when speaking in public, and in their communication with representatives of various sectors.

During this period, PDF received 24 new applications from volunteers wishing to join the organisation’s volunteers’ movement.

Jānis Rozītis took part in the development of the “Green Office” project concept. Soon, companies in Latvia will have the chance obtain Green Office certification. For more information, please visit: http://www.pdf.lv/lv_LV/ko-mes-daram/sabiedriba/zalais-birojs

 

January-April 2015

At the start of this year, PDF representatives continued their ongoing participation in the work groups organised by the Ministry of Agriculture (MA) and EPRDM commission meetings, etc.

Sabīne Brice communicated with cooperation partners from the United Kingdom and organised the execution of the “Sea Rose” campaign in Latvia.  For more information about this campaign, please visit: http://www.pdf.lv/lv_LV/news/374/132/Juras-Roze-aicina-ES-ministrus-atbalstit-abildigu-dziljuras-zveju

Jānis Rozītis took part in a seminar organised by the LU Faculty of Biology, a scientific conference focusing on forest ecology organised by the Latvian University of Agriculture’s Forest Faculty, as well as giving a lecture to students from the LU Faculty of Geography and Land Science, etc.

The “Earth Hour 2015” campaign was organised during the period from 22.01-06.04.2015. From 20:30 to 21:30 on 28 March, every member of the Latvian population was invited to take part in “Earth Hour 2015” by symbolically switching off their lights and joining the world in a united stand in support of responsible conduct towards the environment and nature every hour of every day. In 2015, the emphasis of Earth Hour was placed on climate change. This was an attempt to remind the world’s population how important it is for each and every one of us to be aware of critical climate changes, encouraging understanding of the processes involved, and inviting people to act in a manner that would help to prevent climate change and, where necessary, to adapt to it. Therefore, during the campaign, there was a lot of discussion in the social media regarding issues related to climate change problems and ways of resolving them at individual and public level. Among those to the respond to the call for action that resonated from the “Earth Hour” campaign were LR Prime Minister Laimdota Straujuma, EPRDM Minister Kaspars Gerhards and the Latvian Presidency of the European Union. A record number of local councils (58) took part in “Earth Hour 2015”. They sought to inform local residents about the goals of the campaign. The campaign attracted widespread public attention. Individual reports on the goals of the “Earth Hour” campaign appeared individually on television and radio, as well as in many popular TV programmes (e.g. Panorama, TV3 and LNT News), Latvian Radio 1 and 2, Star FM, SWH and many other radio stations. Together, this media coverage ensured that the Latvian general public was aware of the course of the campaign.

Such was the desire of young people to get involved in Earth Hour activities that 34 new volunteers signed up to join PDF’s volunteer’s movement in the period from January to April.

May-August 2015

PDF actively participated in international processes related to the environment, as well as events organised by international NGOs. Ingus Purgalis prepared positional report on behalf of the PDF, which provided input into discussions regarding the potential communication strategy in all countries located along the Baltic Sea coast. The report was submitted to the WWF Baltic ecoregion programme management team. In addition, Ingus Purgalis visited Tallinn in Estonia where he took part in "GARAGE 48" (an international innovative technology competition that leads to the creation of products with the potential to make a positive contribution to nature conservation). An introductory TVC showcasing the product created can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=zOPXuKjLIjQ .

 

Parallel to this, the PDF continued its involvement in the work of sectors, programmes and the project consultative council, took part in discussion and events attended by interest groups with the aim of encouraging collaboration between participating bodies. For example,  Jānis Rozītis took part in a discussion with the ASI regarding management of FSC certified forests both in Latvia and globally.

The “Ghost Nets” campaign was implemented during the period from 01.07-30.09.2015. A new campaign for Latvia, Pasaules Dabas Fonds organised “Ghost Nets” with the aim of carrying out preventive measures to reduce the volume of discarded and lost fishing tackle and equipment in Latvia’s lakes increasing public awareness of this problems and the understanding of the population regarding the negative impact of this equipment on fish resources and the environment as a whole. The popularity of the campaign was an instrumental factor in helping PDF to recruit 16 new volunteers during this period.

In addition, PDF employees took part in three events aimed at improving the skills of NGO personnel. Ingus Purgalis conducted seminars on “Practical Communication”, “Organisational Ethics” and “Emotional Intelligence”.

September-December 2015

PDF continued its active participation in the defence of environmental interests by taking part in EPRDM and ZM consultative council meetings, as well as a meeting of the Memorandum Council. Ingus Purgalis met EPRDM Minister Kaspars Gerhards and State President Raimonds Vējonis with the aim of improving their subsequent cooperation in resolving current environmental issues. Meanwhile, PDF continued its involvement in working groups and commissions organised by bodies representing the corporate sector, municipalities and non-governmental initiatives. For example, Jānis Rozītis took part in a consultative discussion aimed at defending environmental interests on the subject of "The Latvenergo Group’s Sustainable Development in Collaboration with Interested Parties".

PDF also participated in advisory and educational activities, provided support to NGOs connected with the environmental sector and encouraging overall sustainable development. For example, PDF took part in a meeting held between residents of Eleja Parish and AS Latvijas valsts meži regarding the practice of forest management in Eleja Parish, public participation in the planning process and forest management practices that offer added value to society.

During this period, PDF employees and volunteers met twice to improve their skills and proficiency in three important fields of knowledge. The aforementioned fields of knowledge were “Practical Communication”, “Organisational Ethics” and “Emotional Intelligence”. Another positive development during this period was that another 15 volunteers joined PDF during this period from September to December.

 

Notably, during this period, PDF’s experts have extensively shared their experience with NGOs and institutions. In one such case, Jānis Rozītis gave a presentation at a seminar in Estonia regarding the current state of the forest protection programme and the achievements and experience of forest management demonstration territories in Latvia.

Several interviews were given regarding the course and results of the COP21 conference that took place in France. One such interview was conducted for the LTV Panorama programme: http://ltv.lsm.lv/lv/zinas/panorama/visi/?d=2015-12-14.

There was also a successful concluding event to the programme in the form of a presentation given by Jānis Rozītis on the work carried out under the auspices of the programme not only during 2015, as well as during the entire programming period from 2013-2015.