Pareizās atbildes

Tests "Bioloģiskā daudzveidība mežā"

 

1-A; 2-A; 3-B; 4-C; 5-D; 6-D; 7-D; 8-C; 9-C; 10-B; 11-A; 12-D; 13-D; 14-B; 15-C

 

1. jautājums. Kurš faktors visvairāk veicina bioloģisko daudzveidību sausos priežu mežos?

  • A   uguns
  • B vējgāzes
  • C snieglauzes
  • D plūdi

 

2. jautājums. Kādas pazīmes ir raksturīgas melnalkšņu mežiem?

  • A koki uz ciņiem
  • B liels egļu piemistrojums kokaudzē
  • C biezs krūmu stāvs
  • D plašas niedru audzes

 

3. jautājums. Kādi dabas elementi uztur bioloģisko daudzveidību mežā?

  • A vecas korintes
  • B dobumaini koki
  • C iežogotas jaunaudzes
  • D lāču migas

 

4. jautājums. Kurš apgalvojums par ūdenstecēm un ūdenstilpnēm mežā ir pareizāks?

  • A bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai veicama kailcirte ūdensteču malās
  • B bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai nepieciešama ūdensteču iztaisnošana
  • C ūdensteces un ūdenstilpnes nodrošina īpašu, sugām labvēlīgu mikroklimatu mežā
  • D Aizsargjoslu likums neattiecas uz ūdenstecēm un ūdenstilpnēm mežos

 

5. jautājums. Kurš faktors visvairāk veicina bioloģisko daudzveidību melnalkšņu mežos?

  • A uguns
  • B vējgāzes
  • C lielo meža dzīvnieku barošanās
  • D biežas ūdens līmeņa svārstības

 

6. jautājums. Raksturīgas pazīmes platlapju mežos ir:

  • A ļoti bagātīgs sūnu segums uz augsnes
  • B liels egļu piemistrojums kokaudzē
  • C maz ziedošu lakstaugu pavasarī
  • D nelielas lauces, ko rada dabiski atmiruši vai vējgāzes koki

 

7. jautājums. Kādi elementi ir raksturīgi bioloģiski daudzveidīgiem priežu mežiem?

  • A priežu kultūras
  • B biezs krūmu stāvs
  • C egļu paauga
  • D dažāda vecuma priedes

 

8. jautājums. Kurš apgalvojums par atmirušo koksni ir visprecīzākais?

  • A atmirusī koksne nodrošina mājvietu bīstamiem meža kaitēkļiem
  • B bioloģisko daudzveidību veicina liels daudzums mazu dimensiju (līdz 10cm diametrā) atmirusi koksne
  • C kalpo kā mājvieta daudzām retām un aizsargājamām piepju un kukaiņu sugām
  • D bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nolūkos izvācama no meža

 

9. jautājums. Kurš faktors visvairāk veicina bioloģisko daudzveidību sausos platlapju mežos?

  • A kūdras augšņu izcilājumi ūdenslīmeņa svārstību rezultātā
  • B vējgāzes
  • C atsevišķi koku izgāšanās vai bojāeja vecuma dēļ
  • D uguns

 

10.jautājums. Raksturīga pazīme egļu mežos ir:

  • A bagātīgs krūmu stāvs
  • B dažādvecuma un dažāda resnuma egles
  • C daudz ķērpja zemsedzē
  • D zemsedzes augi - saulmīļi

 

11.jautājums. Kurš apgalvojums par dabas elementiem, kas uztur bioloģisko daudzveidību mežā, ir patiess:

  • A bebru darbība nodrošina daudzu organismu dzīves vidi
  • B dzeņveidīgo sakalti koki liecina par sugām nabadzīgu mežaudzi
  • C akmens krāvumi vai smilšakmens un dolomīta segumi rada nelabvēlīgu vidi mežam raksturīgajām sugām
  • D ap dzīvnieku alām nepieciešama koku, paaugas un pameža izciršana

 

12.jautājums. Kurš apgalvojums par ekoloģiskajiem kokiem ir visprecīzākais?

  • A egle ir vispiemērotākā suga ekoloģiskajiem kokiem
  • B ekoloģiskie koki veicina balto stārķu ligzdošanu izcirtumos
  • C ekoloģiskie koki nodrošina malkas rezerves tuvākiem gadiem
  • D ekoloģiskie koki nodrošina bioloģiski vecus kokus un mirušo koksni nākotnes mežā

 

13. jautājums. Līdz kādam vecumam dzīvo priede?

  • A 100 gadi
  • B 100 - 200 gadi
  • C 200 - 250 gadi
  • D vairāk kā 300 gadi

 

14.jautājums. Kurš faktors visvairāk veicina bioloģisko daudzveidību egļu mežos?

  • A lielie meža dzīvnieki
  • B vējgāzes
  • C uguns
  • D atsevišķu koku bojāeja vecuma dēļ

 

15.jautājums. Kurš no apgalvojumiem par bioloģiskās daudzveidības rādītājiem mežā ir pareizs?

  • A daudzstāvu mežmalas klātbūtne samazina meža bioloģiskās vērtības
  • B saskares josla "mežs - purvs" Latvijā nav sastopama
  • C avotaines un avoksnāji ir bioloģiski vērtīgas un ļoti jūtīgas ekosistēmas
  • D mežs gravās un nogāzēs sekmē augsnes erozijas procesus