Bioloģiskā daudzveidība mežā

Vai vecas korintes uztur bioloģisko daudzveidību? Kādas ir raksturīgākās pazīmes platlapju mežos? Kas ir ekoloģiskie koki?

Pārbaudi savas zināšanas!

 

Rūpīgi izlasi jautājumu un dotos atbilžu variantus, izvēlies tavuprāt precīzāko atbildi un pieraksti to. Kad esi atbildējis uz visiem jautājumiem, spied "Pareizās atbildes" un uzzini kā Tev ir veicies!

 

1. jautājums. Kurš faktors visvairāk veicina bioloģisko daudzveidību sausos priežu mežos?

  • A uguns
  • B vējgāzes
  • C snieglauzes
  • D plūdi

 

2. jautājums. Kādas pazīmes ir raksturīgas melnalkšņu mežiem?

  • A koki uz ciņiem
  • B liels egļu piemistrojums kokaudzē
  • C biezs krūmu stāvs
  • D plašas niedru audzes

 

3. jautājums. Kādi dabas elementi uztur bioloģisko daudzveidību mežā?

  • A vecas korintes
  • B dobumaini koki
  • C iežogotas jaunaudzes
  • D lāču migas

 

4. jautājums. Kurš apgalvojums par ūdenstecēm un ūdenstilpnēm mežā ir pareizāks?

  • A bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai veicama kailcirte ūdensteču malās
  • B bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai nepieciešama ūdensteču iztaisnošana
  • C ūdensteces un ūdenstilpnes nodrošina īpašu, sugām labvēlīgu mikroklimatu mežā
  • D Aizsargjoslu likums neattiecas uz ūdenstecēm un ūdenstilpnēm mežos

 

5. jautājums. Kurš faktors visvairāk veicina bioloģisko daudzveidību melnalkšņu mežos?

  • A uguns
  • B vējgāzes
  • C lielo meža dzīvnieku barošanās
  • D biežas ūdens līmeņa svārstības

 

6. jautājums. Raksturīgas pazīmes platlapju mežos ir:

  • A ļoti bagātīgs sūnu segums uz augsnes
  • B liels egļu piemistrojums kokaudzē
  • C maz ziedošu lakstaugu pavasarī
  • D nelielas lauces, ko rada dabiski atmiruši vai vējgāzes koki

 

7. jautājums. Kādi elementi ir raksturīgi bioloģiski daudzveidīgiem priežu mežiem?

  • A priežu kultūras
  • B biezs krūmu stāvs
  • C egļu paauga
  • D dažāda vecuma priedes

 

8. jautājums. Kurš apgalvojums par atmirušo koksni ir visprecīzākais?

  • A atmirusī koksne nodrošina mājvietu bīstamiem meža kaitēkļiem
  • B bioloģisko daudzveidību veicina liels daudzums mazu dimensiju (līdz 10cm diametrā) atmirusi koksne
  • C kalpo kā mājvieta daudzām retām un aizsargājamām piepju un kukaiņu sugām
  • D bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nolūkos izvācama no meža

 

9. jautājums. Kurš faktors visvairāk veicina bioloģisko daudzveidību sausos platlapju mežos?

  • A kūdras augšņu izcilājumi ūdenslīmeņa svārstību rezultātā
  • B vējgāzes
  • C atsevišķi koku izgāšanās vai bojāeja vecuma dēļ
  • D uguns

 

10.jautājums. Raksturīga pazīme egļu mežos ir:

  • A bagātīgs krūmu stāvs
  • B dažādvecuma un dažāda resnuma egles
  • C daudz ķērpja zemsedzē
  • D zemsedzes augi - saulmīļi

 

11.jautājums. Kurš apgalvojums par dabas elementiem, kas uztur bioloģisko daudzveidību mežā, ir patiess:

  • A bebru darbība nodrošina daudzu organismu dzīves vidi
  • B dzeņveidīgo sakalti koki liecina par sugām nabadzīgu mežaudzi
  • C akmens krāvumi vai smilšakmens un dolomīta segumi rada nelabvēlīgu vidi mežam raksturīgajām sugām
  • D ap dzīvnieku alām nepieciešama koku, paaugas un pameža izciršana

 

12.jautājums. Kurš apgalvojums par ekoloģiskajiem kokiem ir visprecīzākais?

  • A egle ir vispiemērotākā suga ekoloģiskajiem kokiem
  • B ekoloģiskie koki veicina balto stārķu ligzdošanu izcirtumos
  • C ekoloģiskie koki nodrošina malkas rezerves tuvākiem gadiem
  • D ekoloģiskie koki nodrošina bioloģiski vecus kokus un mirušo koksni nākotnes mežā

 

13. jautājums. Līdz kādam vecumam dzīvo priede?

  • A 100 gadi
  • B 100 - 200 gadi
  • C 200 - 250 gadi
  • D vairāk kā 300 gadi

 

14.jautājums. Kurš faktors visvairāk veicina bioloģisko daudzveidību egļu mežos?

  • A lielie meža dzīvnieki
  • B vējgāzes
  • C uguns
  • D atsevišķu koku bojāeja vecuma dēļ

 

15.jautājums. Kurš no apgalvojumiem par bioloģiskās daudzveidības rādītājiem mežā ir pareizs?

  • A daudzstāvu mežmalas klātbūtne samazina meža bioloģiskās vērtības
  • B saskares josla "mežs - purvs" Latvijā nav sastopama
  • C avotaines un avoksnāji ir bioloģiski vērtīgas un ļoti jūtīgas ekosistēmas
  • D mežs gravās un nogāzēs sekmē augsnes erozijas procesus

 

 

Pareizās atbildes