Meža programma

Mērķis

Apturēt un novērst meža degradāciju, noplicinošu meža resursu apsaimniekošanu un izmantošanu Latvijā.


Meža programmas vadītājs

Jānis Rozītis

Saziņai: tel. 67505640

E-pasts: jrozitis@pdf.lv

Mežs kā neatsverama dabas sastāvdaļa un kā nozīmīgs dabas resurss Latvijai un tās iedzīvotājiem ir bijis svarīgs visā pastāvēšanas vēsturē. Mūsdienās šī resursu nozīme  arvien vairāk saistīta ar meža izmantošanas pieaugumu. Šobrīd Latvijā ir aptuveni 45% ar mežu apklātas teritorijas, ap 450.gadu  tie bija aptuveni 80-90%, ap 1700.gadu - 60%. Dažādos laikmetos cilvēks arvien vairāk un vairāk ir pakļāvis mežu savām vajadzībām, šādi pakāpeniski izmainot to par mākslīgu, intensīvi regulētu sistēmu, kura pilnībā pakļauta cilvēces iegribām. Mežs šādu aktivitāšu rezultātā ir zaudējis savas pašregulējošās un pašaizsardzības spējas, kas norāda, ka cilvēka intereses nesakrīt ar dabas likumiem vai arī mūsu zināšanas un griba ir par vāju, lai saglabātu šīs dabiskās vērtības.

Līdzšinējās meža apsaimniekošanas dēļ mežos iztrūkst veci, liela diametra koki, liela diametra sausokņi, kritalas, dobumaini koki, veidotas vienādvecuma tīraudzes, izzūdušas dabiskās pārejas joslas starp meža un nemeža zemēm un ūdenstecēm. Auglīgākās zemes transformējot lauksaimniecības vajadzībām, krasi samazinājies ozolu, ošu mežaudžu īpatsvars, aktīvās mežsaimniecības rezultātā samazinājies melnalkšņu audžu īpatsvars.

Atšķirot Latvijas Sarkano grāmatu, mēs redzam, ka lielākā daļa tur iekļauto meža dzīvnieku un augu sugas ir tieši atkarīgas no apstākļiem, kurus esam izmainījuši.

Šie secinājumi norāda, ka mūsdienās nepietiek vairs tikai ar atsevišķu teritoriju, dižkoku, atsevišķu augu vai dzīvnieku sugu aizsardzību, tas jāattiecina  uz visu mežu apsaimniekošanu, protams saskaņojot ar cilvēkam nepieciešamām saimnieciskajām interesēm.

Meža programmas darbības virzieni

Dabas resursu saglabāšana

  • Bioloģiskā daudzveidība un ekoloģiskie procesi meža apsaimniekošanā
  • Ekoloģiski pamatotu aizsargājamo teritoriju tīkls

Resursu pārvalde

Efektīvs resursu izlietojums

  • Nenoplicinoša meža apsaimniekošana/FSC sertifikācija
  • Caurspīdīga koksnes resursu ieguve un tirdzniecība
  • Korporatīvās attiecības
  • Patēriņš

Meža programma Latvijā

Aizsargājamās teritorijas

Uzdevums - sekmēt ekoloģiski pamatotas aizsargājamo teritoriju sistēmas izveidi un apsaimniekošanu.

- Diskusiju materiāli

Nenoplicinoša meža apsaimniekošana

Uzdevums  - veicināt nenoplicinošas meža apsaimniekošanas paņēmienu pielietošanu.

- Demonstrāciju projekti

- Likumdošanas normatīvās bāzes uzlabošana

- FSC  sertifikācijas standarta izstrāde

- Diskusiju materiāli

Biznesa sektors

Uzdevums – sekmēt godīgu un caurspīdīgu biznesa attīstību meža sektorā

- FSC meža un piegādes ķēdes sertifikācijas veicināšana

- Pētījumi par nelegālu koksnes resursu ieguvi

- Dialogs ar biznesa sektoru, valstiskām institūcijām

- Partnerattiecības (Stora Enso Mežs, Latvijas Finieris)

Sabiedrība

Uzdevums - mainīt sabiedrībā attieksmi un rīcību par videi draudzīgu meža resursu apsaimniekošanu un dabas aizsardzību.

- Stipendijas

- Izstādes

- Apmācības kursi, lekcijas

- Partnerattiecības (Valsts Meža Dienests, Latvijas Dabas muzejs)