Pētījumi un publikācijas

Uguns mežā - informācija par uguns lomu dabā

Lejupielādei

JAUNUMS!

Dzīvotņu fragmentācijas ietekme uz meža dzīvnieku populācijām

Lejuplādei

 

Corporate Social Responsibility in Forest Sector Companies

Download

 

Korporatīvā sociālā atbildība meža nozares uzņemumos

Lejuplādei

 

Lauksaimniecībā neizmantoto zemju apmežošana

Lejuplādei

Kā atpazīt bioloģiski augstvērtīgu mežaudzi?

Lejuplādei

FSC meža sertifikācija

Padomi, uzsākot meža apsaimniekošanas sertifikāciju

Lejuplādei

Izlases cirte / Pieredze demonstrējamās teritorijās

Lejuplādei

Padomi meža saimniekam

Lejuplādei

 

Privātā mežsaimniecība -Demonstrējumu teritorijas

Lejuplādei

 

CD Demonstrējumu teritorijas

Skatīt

 

Dzīvie meža ūdeņi

Lejuplādei

 

 

Padomi mežaudžu kopšanā

Lejuplādei

 

Izlases cirte

Lejuplādei

 

Gudra izvēle - FSC

Lejuplādei

 

Lauksaimniecības zemju apmežošana

Lejuplādei

 

Meža ABC

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

 

Latvijas mežu vēsture

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

 

Kā strādāsim mežā?

Lejuplādei

 

Latvijas mežs - daba un daudzveidība

Normunds Priedītis

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

 

CD Meža attīstība

Lejuplādei (24 MB!)

 

 

FSC pastkarte

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

 

Koku ciršana galvenajā cirtē

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

 

Latvijas pārmitrie meži, to apsaimniekošana

Lejuplādei

 

 

Meža skolas grāmata

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

 

 

FSC sertifikācija

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

 

FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikācija

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

 

Ilgtspējīgi apsaimniekots meža īpašums / FSC

Pieejams Pasaules Dabas Fonda birojā

Uguns mežā

Lejuplādei

 

 

Materiāli par nelikumīgiem darījumiem ar koksni

 

Toolkit for assessing national level illegal logging problems.pdf JAUNUMS!

Krievijas koksnes imports uz Latviju, nelegālie darījumi.pdf

Illegal logging in Latvia and export of forest products to the UK.pdf

The features of illegal logging and related trade in the Baltic Sea region.pdf

Koku ciršana un iegūto kokmateriālu realizācija.pdf

Logging and trade of acquired timber.pdf

Responsible trade in the shadow of illegal logging (pdf)

 

 

Citi pētījumi

Alliance Investment Safeguards Final report (pdf)

LATVIJAS DABISKIE MEŽI. Pētījums par meža vēsturi, bioloģiskās daudzveidības struktūrām un atkarīgajām sugām. U.Suško.

 

Seminārs "Meža ainavu ekoloģiskā plānošana"

Ainavu ekoloģiskā plānošana ir instruments integrētai meža apsaimniekošanas plānošanai, kas saskaņo ekoloģiskos mērķus ar citiem meža izmantošanas mērķiem. Ainavu ekoloģiskā plānošana kļūst arvien aktuālāka un uzskatāma par neiztrūkstošu priekšnosacījumu mūsdienu meža apsaimniekošanas plānošanā un meža izmantošanā.

Semināra dalībnieku prezentācijas:

Jānis Donis, LVMI “Silava”                           
Dažādu valstu un meža apsaimniekošanas uzņēmumu pieeja meža ainavu ekoloģiskā plāna izstrādē

Mārtiņš Lūkins, indiv. eksperts                     
Latvijas meža aizsardzības sistēmas novērtējums atbilstoši ainavekoloģiskās plānošanas principiem

Olof Johansson, Sveaskog                           
Sveaskog
pieredze meža aizsardzības sistēmas plānošanā un ekoparku izveidē

 

Avīze "Tavs mežs"!

Avīzes izdošana ir vēlme apgādāt meža īpašnieku ar zināšanām, no kurām ieguvējs būtu pats īpašnieks, sabiedrība un arī mežs.

Avīzes sagatavošanā ir piedalījušies Latvijas vides un meža nozares speciālisti, veidojot piecas sadaļas – bioloģiskā daudzveidība, aizsargājamās teritorijas, izlases cirtes, lauksaimniecības zemju apmežošana un nekoksnes resursi. Avīzes sadaļās atkārtoti minētas gan retāk, gan biežāk paustās lietas, taču noteikti lasītājs atklās kaut ko sev jaunu vai arī jau piemirstu atziņu.

Avīzi var lejuplādēt šeit!

 

 

Mezole Project

Report