Lauki un lauku vide

Mērķi:

1) Panākt līdzsvarotas lauku attīstības un vides politikas ieviešanu Latvijā un Eiropā, palielinot un uzlabojot politisko un finansiālo instrumentu pielietojumu par labu dabas aizsardzībai un ilgtspējīgas attīstības principiem.

2) Valsts lauksaimniecības politikas, likumdošanas, budžetu un tirgus “apzaļumošana”, samazinot un pārveidojot Latvijas un ES subsīdiju režīmus, un veicinot līdzsvarotu lauku attīstību.

3) Sabiedrības domas un apziņas veidošana jautājumos par ilgtspējīgas lauku attīstības nepieciešamību, patēriņa sabiedrības modeļa ekoloģisko un sociālo ietekmi uz dabu.

“Dzīvi lauki” - Latvija ar dzīvotspējīgiem laukiem, kur lauku attīstība vienlīdz dod labumu cilvēkiem un dabai.

Latvijas lauki šodien:

Lauki ir dzīves vieta aptuveni 30% Latvijas iedzīvotāju un kopumā sastāda 98% no valsts teritorijas. Latvijas politiskās un ekonomiskās pārmaiņas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) ir radījušas unikālu iespēju saglabāt dabas daudzveidību, palielināt apkārtējās vides kvalitāti un līdzsvarotu lauku attīstību Latvijā.

Latvijas lauki nav tikai lauksaimniecība, tā ir arī lauku ainava ar tās kultūrvēsturisko mantojumu un dabas daudzveidību, lauku dzīvesveidu un saimniekošanu, kas Latviju raksturo citu valstu vidū. Tāpēc mūsu uzdevums ir, mācoties no citu Eiropas valstu pagātnes kļūdām, saglabāt un pilnveidot mūsu laukus kā pilnvērtīgu dzīves telpu gan dabai, gan cilvēkam.

Pasaules Dabas Fonda redzējums ir tāda lauku attīstība, kur cilvēku dzīve un saimniekošana laukos sniedz ienākumus, dzīvojot nepiesārņotā un bioloģiski daudzveidīgā lauku ainavā, veicinot tās dinamisku attīstību. Taču šāds redzējums prasa vienlīdzīgu izpratni un atbalstu gan dabas aizsardzībai, gan saimnieciskajām interesēm.

 

Pasaules Dabas Fonds aicina radīt pozitīvas pārmaiņas lauku attīstībā, kur:

  • → Dabas aizsardzības politika var tikt īstenota, atbilstoši plānojot zemes izmantošanu  un pielietojot pareizas lauksaimniecības metodes un praksi - ņemot vērā buferzonas, sugu, ekosistēmu aizsardzību, aizsargājamo vietu un ekoloģisko koridoru atjaunošanu, līdzsvarotu ūdens apsaimniekošanu un atbildīgu, saprātīgu agroķimikāliju izmantošanu;
  • → Dabas aizsardzības politika un labā prakse var tikt īstenota, ja pastāv atbilstoši ekonomikas un politiskie stimuli;
  • → Valdības likumdošanai un politikai jābalstās uz līdzsvarotas lauku attīstības principiem.

.

..

Publikācijas


 

JAUNUMS!

Labākie videi draudzīgas lauksaimniecības piemēri

Lejuplādei

 

Padomi labākai lauksaimniecības praksei

Lejuplādei

Citas publikācijas