COASTLAKE projekts

Papes dabas parka mājas lapa.

Projektu finansē: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds
Pasaules Dabas Fonds kopā ar partneriem uzsācis īstenot projektu:

„Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā”

 


Projekta ilgtermiņa mērķis: Balstoties uz Eiropas Savienības Sugu aizsardzības plānu, uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu Latvijā un Eiropas Savienībā.

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013 – 31.08.2017

Projekta numurs: LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE

Projekta akronīms: COASTLAKE

 

Projekta īstermiņa mērķi:

  • - Uzlabot lielā dumpja aizsardzības statusu un ekosistēmu funkcijas divos lielajam dumpim nozīmīgākajos piekrastes ezeros Latvijā – Engures ezerā un Papes ezerā, kas abi ir Natura 2000 teritorijas.
  • - Samazināt tiešos un netiešos lielā dumpja populācijas ietekmes draudus, sekmējot ilgtspējīgu ezeru apsaimniekošanu, t.sk., uzlabojot un atjaunojot esošās degradētās lielā dumpja ligzdošanas un barošanās vietas.
  • -Novērtēt ierosināto ezera biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi uz sugām projekta laikā, kā arī iestrādāt šo informāciju turpmākajos teritoriju apsaimniekošanas plānos un sugu aizsardzības vadlīnijās.
  • -Engures ezerā izveidot lielā dumpja sugas aizsardzības demonstrējuma teritoriju, lai uzlabotu zināšanas par lielā dumja vajadzībām attiecībā uz biotopiem. Radīt plaši piemērojamu un reģionāli pārbaudītu biotopu atjaunošanas metodi, tādējādi sekmējot turpmāku lielā dumpja aizsardzību Latvijā un boreālajā reģionā.
  • -Veicināt sabiedrības izpratni par piekrastes mitrāju ekoloģisko, ekonomisko un sociālo vērtību, skaidrojot ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus, kā arī veicinot no mitrājiem atkarīgo sugu (piemēram, lielā dumpja) aizsardzību. Atbalstīt dabas aizsardzības jautājumu integrāciju biznesa sektorā.

 

Projekta vadošais partneris: Latvijas Dabas fonds, www.ldf.lv
Projekta vadītājs – Ģirts Strazdiņš, girts.strazdins@ldf.lv

Projekta partneri:
Pasaules Dabas Fonds www.pdf-pape.lv
Engures ezera dabas parka fonds www.eedp.lv

 

***

 

Restoration of Bittern habitats in two coastal lakes in Latvia”

Project long term objective: to improve the conservation status of the Bittern Botaurus

stellaris in Latvia and EU according to the framework for species conservation set by EU Species Action plan.

Project implementation: 01.09.2013 – 31.08.2017

Project number: LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE

Project acronym: COASTLAKE

 

Project short term objectives:

  • - To improve the conservation status of Bittern and improve ecosystem functions in two most important coastal lakes for the species – Lake Engure Natura 2000 site and Lake Pape Natura 2000 site.
  • - To reduce the impact of direct and indirect threats on Bittern population by securing sustainable lake habitat management including improvements to existing and restoring of currently degraded breeding and feeding sites for Bittern.
  • - To monitor and evaluate the effects of the proposed lake habitat restoration measures on the species during the project and to feed this information into future site management plans and species management recommendations (guidelines).
  • - To establish the demonstration area for species conservation in Lake Engure in order to eliminate gaps in knowledge about the habitat requirements for Bittern among the nature conservationists. To provide the information about the species requirements, to generate the widely applicable and regionally tested habitat restoration methods and thus set the scene for further Bittern conservation actions in Latvia and Boreal region.
  • - To enhance the public understanding of the ecological, economic and social values of the coastal wetlands via explaining the ecosystem functions and services concept and raise support for the conservation of wetland dependent species such as Bittern. To support the integration of nature conservation concerns into the business sector.

 

Project lead partner: Latvian Fund for Nature, www.ldf.lv
Project manager – Ģirts Strazdiņš, girts.strazdins@ldf.lv

Project partners:
Pasaules Dabas Fonds www.pdf-pape.lv
Engure Nature Park Fondation www.eedp.lv

 

Project is funded by: European Union LIFE+ Nature & Biodiversity program and Latvian Environmental Protection Fund