Dabas parks „PAPE”


Apmeklē Papi!

Ekskursijas pie savvaļas zirgiem un tauriem notiek tikai gida pavadībā, tādēļ pirms došanās pie zirgiem lūdzam Jūs sazināties:


savvaļas zirgu gide SARMĪTE SEDLIŅA

mob.+371 26167333

E-pasts: gidi@pdf.lv

 

Savvaļas zirgi atrodami, braucot pa Liepājas-Klaipēdas šoseju (a/c A11) līdz autobusa pieturai Kalnišķi (~ 40 km no Liepājas, Klaipēdas virzienā), tad nogriežoties pa labi un braucot norāžu "savvaļas zirgi" virzienā.

Papē konstatētas 278 putnu sugas

Uzzini vairāk!

Dabas parks aizņem 51 777 ha un atrodas Latvijas DR, Rucavas un Nīcas novados. Dabas parks izveidots 2004. gadā un ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā - Natura 2000. Daļa parka iekļauta Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

Dabas parku „Pape” veido unikāla, daudzveidīga dabisko ekosistēmu mozaīka: piekrastes lagūnaveida ezers un mitrāji, augstais kūdras purvs ar pārejas purviem, smilšu pludmales un staigājošās kāpas, piekrastes sausie un mitrie meži, palieņu pļavas ar tām raksturīgām floras un faunas sabiedrībām.

Zirgi, tauri un sumbri

Jau 1999. gadā Pasaules Dabas Fonds pie Papes ezera ieveda pirmos 18 savvaļas zirgus. Savvaļas zirgi un citi lielie zālēdāji, pārtiekot no zāles, krūmiem, niedrēm un koku mizas, nodrošina atklātas dabas ainavas (dažāda veida pļavu) pastāvēšanu. Sīkāk par lielo zālēdāju nozīmi dabā, lasiet šeit.

2004.gada sākumā savvaļas zirgiem pievienojās pirmās 23 tauru govis un 5 sumbri. Šobrīd savvaļas zirgi un tauri dzīvo vienkopus Papes ezera A krastā aptuveni 400ha lielās ganībās.

Putnu vērošana

Papes ezera apkārtne ir viena no labākajām novērošanas vietām Latvijā putnu migrācijas laikā. Rudeņos un pavasaros tūkstošiem gājputnu un sikspārņu kā migrācijas ceļu izmanto joslu gar Papes ezeru un jūru (Baltās - Baltijas jūras gājputnu ceļš). Ezera D galā Pasaules Dabas Fonds ir uzbūvējis putnu novērošanas torni, kā arī divus putnu novērošanas slēpņus ezera A krastā pie Līgupes ietekas un Kalnišķu strauta. Savukārt Nidas purva R malā slejas novērošana platforma purva izpētei no tālienes. Nidas purvs rudeņos ir nozīmīga zosu, dzērvju atpūtas un nakšņošanas vieta.

Ūdenstūrisms

Dabas parkā iespējams izbaudīt aktīvo atpūtu pie ūdens. Papes ezerā ir izveidots ūdenstūristu maršruts 10km garumā. Laivas ir iznomājamas Papes ezera ziemeļos (Kalnišku ezerskola) un dienvidos (Papes ciems, Spīlas), kur atrodas laivu bāzes. Šajā laivu maršrutā ir iespējams iepazīt tuvāk Papes ezera iemītnieku dzīvi. Laivu bāzes darbojas no 1.jūnija līdz pirmajam ledum.

Vasaras sezonā ap 20km garā pludmalē var sauļoties un peldēties Baltijas jūrā, makšķerēt jūrā. Tāpat, iegādājoties licenci, iespējams makšķerēt arī Papes ezerā.

 

 

DP "Pape" teritorijas raksturojums:
Kopējā platība: 51777 ha
Teritorija sadalīta 3 funkcionālajās zonās:
1. Lieguma zona (5663 ha) ir izveidota, lai saglabātu Nidas purva, piejūras augsto kāpu un Papes ezera dabas daudzveidību un ekosistēmas.
2. Dabas parka zona (44733 ha) ir izveidota kā buferzona lieguma zonas labākai aizsardzībai. Zonā, saskaņā ar dabas aizsardzības plānu, veic dabas apsaimniekošanas pasākumus un saimniecisko darbību. Dabas parka zona jūrā no piekrastes līdz 30m izobatei ir izveidota, lai aizsargātu putniem nozīmīgās vietas dabas parka jūras piekrastē.
3. Neitrālā zona (1381 ha) ir izveidota, lai saglabātu Baltijas jūras piekrastes zvejniekciemu raksturīgo ainavu un kultūrvēsturiskās vērtības, un nodrošinātu to ilgtspējīgu attīstību.

 

 

Noteikumi, kas jāievēro apmeklējot dabas parku "Pape"!