“NVO fonds” – pilsoniskās sabiedrības attīstībai

No 2012. - 2016. gadam pilsoniskās sabiedrības attīstībai būs pieejami teju desmit miljoni eiro. Tādējādi Programma “NVO fonds”, kuru apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds, turpina mērķtiecīgi attīstīt pilsonisko sabiedrību Latvijā.
Datums: nov 20, 2012

No 2012. - 2016. gadam pilsoniskās sabiedrības attīstībai būs pieejami teju desmit miljoni eiro. Tādējādi Programma “NVO fonds”, kuru apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds, turpina mērķtiecīgi attīstīt pilsonisko sabiedrību Latvijā. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. Programmas "NVO fonds" mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Programmas tiešā mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kas nedarbojas tikai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, bet darbojas plašākas sabiedrības labā, kā arī ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām. Programmu veido divas apakšprogrammas: NVO darbības atbalsta programma un NVO projektu programma, kā arī paredzēts īstenot iepriekš noteikto projektu.

Avots: www.sif.lv

 

Pasaules Dabas Fonda darbību 2012. gadā atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību projekta „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā” ietvaros. 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.