Latvijā, plānojot lauku attīstību, trūkst dialoga

Sekmīgi aizvadīts WWF organizētais seminārs „Jaunās Lauku attīstības programmas – vajadzības, idejas un piedāvājumi”, kas notika Haapsalu, Igaunijā. Semināra laikā ar paveikto jauno Lauku attīstības programmu sagatavošanā iepazīstināja dažādu sektoru pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Somijas un Anglijas.

Datums: feb 20, 2013

No 18. līdz 20. februārim Latvijas dabas nevalstisko organizāciju pārstāvji piedalījās WWF organizētajā seminārā „Jaunās Lauku attīstības programmas – vajadzības, idejas un piedāvājumi”, kas notika Haapsalu, Igaunijā. Semināra laikā ar paveikto jauno Lauku attīstības programmu (LAP) sagatavošanā iepazīstināja dažādu sektoru pārstāvji no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Somijas un Anglijas. Latviju seminārā pārstāvēja Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Lauku forums, Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Dabas aizsardzības pārvalde un zemnieku pārstāvji.

Semināra laikā īpaša uzmanība tika pievērsta valstu piedāvātajiem agrovides pasākumiem. Visas mūsu reģiona valstis, izņemot Latviju, jau ir uzsākušas dialogu par agrovides pasākumiem, un dažas (piemēram, Zviedrija) jau ir sagatavojušas LAP „gala melnrakstu”. Latvijas vides nevalstiskās organizācijas ir satrauktas par dialoga trūkumu Latvijā agrovides jautājumos.

Semināra laikā dalībvalstis dalījās savos plānos un idejās par agrovides pasākumiem. Tā, piemēram, Zviedrijā, Somijā un Lietuvā plānots atbalstīt mitrāju izveidi un uzturēšanu gan ūdens kvalitātes uzlabošanai, gan bioloģiskās daudzveidības veicināšanai. Gan Lietuvā, gan Igaunijā agrovides atbalstu jau šobrīd var saņemt dabas daudzveidībai nozīmīgas platības, kuras atrodas ārpus lauku blokiem, kas nav iespējams Latvijā. Visās valstīs plānots atbalstīt dažādu buferjoslu izveidi gan barības elementu noteces mazināšanai, gan nektāraugu nodrošināšanai apputeksnētājiem, gan arī zālāju joslas kā patvērumu dažādiem savvaļas dzīvniekiem. Somijā, Lietuvā un Polijā jaunajās Lauku attīstības programmās plānots atbalstīt vides aizsardzības pasākumus, kas pamatoti sagatavojot individuālus saimniecības agrovides plānus.

Vides nevalstiskās organizācijas jau atkārtoti aicinājušas Zemkopības ministriju uzsākt diskusijas par agrovides pasākumiem Latvijā, bet šis process joprojām kavējas. Latvijas Vides nevalstiskās organizācijas piedāvā dažādus priekšlikumus agrovides pasākumiem, t.sk. mitrzemju izveidi, meliorācijas sistēmu dabiskošanas pasākumus lauksaimniecības noteces un plūdu riska mazināšanai, buferjoslu un neapstrādātu laukumu ieviešanu aramzemēs, saimniecību agrovides plānu ieviešanu, kā arī uzsākt meža vides pasākumu ieviešanu (t.sk. meža ganības), kas tika sagatavoti jau šajā plānošanas periodā un pilnveidot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu zālājos.

Teksts I.Račinska