Iespēja izveidot ūdenskrātuvi – mitrzemi savā saimniecībā

Ja nodarbojaties ar lauksaimniecību, ja esat lauksaimniecības zemes īpašnieks, ja vēlaties izveidot ūdenskrātuvi – mitrzemi savā īpašumā, turpmākā informācija Jūs varētu ieinteresēt.
Datums: mai 10, 2011

Paldies, pieteikšanās noslēgusies!

 

Labdien, cienījamais lauksaimniek!

 

Lauksaimniecība ir lielākais piesārņojuma ar augu barības vielām avots Baltijas jūras baseinā. Ja nodarbojaties ar lauksaimniecību, ja esat lauksaimniecības zemes īpašnieks, ja vēlaties izveidot ūdenskrātuvi – mitrzemi savā īpašumā, turpmākā informācija Jūs varētu ieinteresēt.

 

Jūsu ieguvumi:

  • - Ūdenskrātuve bez Jūsu finansiāla ieguldījuma. Izmantojot Pasaules Dabas fonda piesaistītos finanšu resursus uz Jūsu lauksaimniecības zemes ar Jūsu atļauju tiks izbūvēta neliela ūdenskrātuve jeb mākslīgā mitrzeme ar mērķi attīrīt lauksaimniecības radīto noteci no piesārņojuma ar augu barības vielām. Ūdenskrātuve – mitrzeme ir vērtīgs ainavas elements un var tikt izmantota arī rekreācijai.
  • - Videi draudzīga Jūsu lauksaimniecības radītās noteces apsaimniekošana. Lai Jūsu platībās izmantotā mēslojuma vai lopkopības radītais ūdens piesārņojums neizsauktu piesārņojuma draudus apkārtējai videi, tas tiks attīrīts mākslīgi veidotā mitrzemē, kas darbosies gan kā biogēno elementu, gan augsnes noskaloto daļiņu uztvērējs. Katra mitrzeme samazina par 10-30% caurplūstošā ūdens piesārņojumu ar slāpekļa un fosfora savienojumiem, tā pasargājot tālāko ūdensteci no šāda piesārņojuma veida.
  • - Nemateriāls ieguldījums zinātnē. Jūsu mitrzemē tiks veikti regulāri novērojumi, ņemti ūdens paraugi un iegūtie dati analizēti, lai, popularizējot mitrzemju izveidošanu, uzlabotu ūdens kvalitāti lauksaimniecības zemēs visā Latvijā un Baltijas jūrā.

 

Mūsu prasības:

  • - Piemērots reljefs. Lai ievērojami nesadārdzinātu izbūves izmaksas, mitrzemi vislabāk izveidot piemērotās reljefa ieplakās, ar zemes aizsprosta vai akmeņu bēruma palīdzību uzstādinot ūdens līmeni. Var padziļināt un paplašināt esošo novadgrāvju gultnes.
  • - Ūdenskrātuves sateces baseinā ir intensīvi izmantota lauksaimniecības zeme platībā no 150 -1500 ha. Mitrzemes platība tiks aprēķināta atkarībā no Jūsu lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (0.1-0.5% no baseina laukuma). Aptuvenais ūdenskrātuves – mitrzemes dziļums 1.5-2.5 m. Vēlamais ūdens apmaiņas ilgums 3-4 dienas. Tā kā mitrzeme darbosies kā noteces attīrītājs, nepieciešams, lai notece veidotos teritorijā ar potenciāliem lauksaimnieciska rakstura piesārņojuma avotiem: – lauku mēslošana, lopkopība, utml.
  • - Nosusināšanas sistēmu darbība. Parasti intensīvi izmantojama lauksaimniecības zeme ir drenēta. Vēlams atbilstoši reljefa apstākļi, lai neradot traucējumus drenu sistēmas darbībā, tās veiksmīgi ievadītu plānotajā mitrzemē.
  • - Vēlams, lai būtu iespējams pieslēgties elektrolīnijai, nelielas jaudas mēriekārtu darbības uzturēšanai.

 

Jūsu pienākumi:  

  • - Vismaz turpmākos 5 gadus šajās platībās turpināt nodarboties ar lauksaimniecību un sadarboties ar zinātniekiem. Lai novērojumu dati būtu ticami, mitrzemi nepieciešams izmantot pētījumiem vismaz 5 gadus.
  • - Sniegt iespējamo informāciju mitrzemes ekspluatācijas laikā. Mitrzemei tiks veikts monitorings jeb regulāri ūdens kvalitātes novērojumi un būs nepieciešama informācija par saimniekošanu  mitrzemes baseinā, piemēram, kādas lauksaimniecības kultūras tiek audzētas, kāds un cik daudz mēslojums ticis lietots, utml.
  • - Mitrzemes ūdenskrātuvē nav pieļaujama dīķsaimniecība, ūdensputnu audzēšana un mājlopu dzirdināšana.

 

Mitrzeme, konsultējoties un sadarbojoties ar zemes īpašnieku var tikt izbūvēta aptuveni gada laikā. Ja Jūs esat ieinteresēts vai rodas jautājumi, lūdzu zvanīt 630 29908 (Latvijas lauksaimniecības universitātes Vides un ūdenssaimniecības katedra, Grīnberga Linda) vai 67505640 (Pasaules Dabas Fonds).

Ja Jums ir interese par šo projektu, aicinām sazināties iespējami ātrāk!