Sekmīgi īstenots projekts “Zivju resursu aizsardzība DP Pape

© Pasaules Dabas Fonds

Pasaules Dabas Fonds sekmīgi īstenojis projektu, kura mērķis bija mazināt pārkāpumus, kas tieši saistīti ar ES prioritāro biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu Papes ezerā un Ramsāres mitrājā, kā arī informēt sabiedrību par parka dabas vērtībām un dabas aizsardzības jautājumiem

Datums: nov 27, 2015

Pasaules Dabas Fonds sekmīgi īstenojis projektu “Zivju resursu aizsardzība DP Pape”, ko finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Projekta mērķis bija mazināt pārkāpumus, kas tieši saistīti ar ES prioritāro biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu Papes ezerā un Ramsāres mitrājā, kā arī informēt sabiedrību par parka dabas vērtībām un dabas aizsardzības jautājumiem.  Zivju resursu uzraudzīšanas darbi tika nodrošināti galvenokārt Papes ezerā no 1.jūnija (atļauts iebraukt ar laivu) un tās pieguļošajā teritorijā (Papes kanāls), jo tur ir vislielākais cilvēku pieplūdums. Darbi tika veikti sadarbībā ar Rucavas novada pašvaldības policiju un robežsargiem, veicot reidus vismaz trīs dienas nedēļā. Tāpat makšķernieki tika preventīvi informēti par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu.

“Regulāri reidi un sabiedrības informēšana ir ļoti svarīga pārkāpumu novēršanā – liela daļa makšķernieku DP “Pape” ir no Lietuvas un nepārzin Latvijas vides un dabas aizsardzības normatīvos aktus”, skaidro Ints Mednis. “Papildus 22 km garumā apsekojām arī Baltijas jūras piekrasti - vasaras mēnešos tajā ir konstatēti malu zvejnieku tīkli un āķi, kā arī citi pārkāpumi, kā piemēram kāpu izbraukšanas, nelegālas atpūtas vietas, ugunskuri utt.”

Kopumā gan ezerā, gan arī piekrastē tika veikti ap 75 reidi un tikušas pārbaudītas vismaz 310 personas. Tā kā šī vasara bija karsta un sausa un Papes ezerā bija zems ūdens līmenis, makšķernieku bija salīdzinoši mazāk nekā citus gadus - daudzas ezera vietas nebija iespējams izbraukt ar laivu. Tāpat jāuzsver, ka regulāra kontrole ir pozitīvi ietekmējusi makšķernieku zināšanas par zivju resursu izmantošanu un mazinājusi pārkāpumu skaitu.

Dabas parks “Pape” aizņem 51 777 ha un atrodas Latvijas DR, Rucavas un Nīcas novados. Dabas parks izveidots 2004. gadā un ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā - Natura 2000. Daļa parka iekļauta Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

Dabas parku „Pape” veido unikāla, daudzveidīga dabisko ekosistēmu mozaīka: piekrastes lagūnaveida ezers un mitrāji, augstais kūdras purvs ar pārejas purviem, smilšu pludmales un staigājošās kāpas, piekrastes sausie un mitrie meži, palieņu pļavas ar tām raksturīgām floras un faunas sabiedrībām.