Konkurss "Klimata vēstnieks 2017"

Gaidot Zemes stundu 2017, Pasaules Dabas Fonds kopā ar Tetra Pak meklē Latvijas klimata vēstnieku - cilvēku,  kuram rūpes par apkārtējo vidi ir dzīvesveids un kurš uz to rosina citus. Vai Tu viņu pazīsti? Varbūt tas esi Tu pats? Piesaki savu Klimata vēstnieku, kura darbi  jānovērtē un no kā būtu jāmācās visiem!
Datums: jan 10, 2017

Konkursa nolikums

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Konkursu izsludina Pasaules Dabas Fonds (PDF) sadarbībā ar “Tetra Pak”. Konkursu atbalsta aktīvās atpūtas inventāra veikals “Ceļotājs”.

1.2. Konkursa nolikums ir publicēts PDF mājas lapā www.pdf.lv.

1.3. Jebkuru nepieciešamu informāciju attiecībā uz konkursa norisi var iegūt PDF. Kontaktpersona: Kristīne Skrīvele, PDF projektu vadītāja, +371 67505640, kskrivele@pdf.lv

 

2. KONKURSA MĒRĶIS

Veicināt videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu, godināt cilvēkus, kuri savā ikdienā veic ieguldījumu dabas aizsardzībā un rosina sabiedrību viņiem sekot.

 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI

3.1.Konkursa dalībnieks piesaka sevi pats vai to izvirza jebkura cita persona.

3.2.Konkursam nevar pieteikties žūrijas locekļu un viņu tuvākie radinieki.

 

4. KONKURSA NOMINĀCIJAS

Konkursam ir 2 nominācijas:

4. 1. Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks – var pieteikties vai tikt pieteikts ikviens Latvijas valsts iedzīvotājs, kurš piekopj videi draudzīgu dzīvesveidu.

4.2. Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrībā – var pieteikties vai tikt pieteikts ikviens Latvijas valsts iedzīvotājs, kurš ir guvis būtiskus panākumus videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanā, iesaistot līdzcilvēkus savā kopienā, pašvaldībā, darbā un/vai citviet.

 

5. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅI UN KĀRTĪBA

Konkursa pieteikumi jāsūta elektroniski ar norādi KONKURSAM „Klimata vēstnieks” līdz 2017. gada 6. martam (ieskaitot) uz e-pasta adresi zemesstunda@pdf.lv.

 

6. KONKURSA PIETEIKUMA SATURS UN FORMA

6.1. Konkursam jāiesniedz:

Pieteikums, kurā iekļauj - pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi (dzīves vietas), nodarbošanos, tālruni, e-pasta adresi.

Informācija par pretendenta darbību un pamatojums izvirzīšanai nolikuma 4. punktā

attiecīgai konkursa nominācijai (ja iespējams, vizuāli un dokumentāli pierādījumi,

piemēram, fotogrāfijas, kuras var tikt izmantotas konkursa reprezentācijas nolūkiem), balstoties uz pretendentu izvērtēšanas kritērijiem (šī nolikuma 8. punkts); Konkursa nominācijas nosaukums.

Konkursam var pievienot arī citus papildmateriālus pēc iesniedzēja ieskata.

6.3. Pretendentam ir jābūt gatavam ierasties uz interviju PDF telpās vai nodrošināt video interviju, ja ierašanās klātienē nav iespējama.

6.2. Konkursa pieteikums jāiesniedz latviešu valodā elektroniskā formātā.

 

7. KONKURSA ŽŪRIJA

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors.

Marija Slaidiņa, Tetra Pak Baltijas projektu vadītāja vides jautājumos.

Kristīne Garklāva, LNT ziņu raidījumu vadītāja, žurnāliste.

 

8. KONKURSA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Konkursā piedalās visi projekti, kas iesniegti, atbilstoši konkursa nolikumam un kas atbilst konkursa mērķim.

8.2. Konkursa žūrija izvērtē pretendentus atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

Kvantitatīvie kritēriji – tiek vērtētas tehniskās un atbilstības prasības. Kvantitatīvo kritēriju mērķis ir noteikt, vai ir pamatotība piešķirt pretendentam balvu un pretendenta sasniegumiem ir ietekme.

8.3 Kvalitatīvie kritēriji – tiek vērtēta paveikto un iecerēto iniciatīvu, kā arī pretendentu personīgo vērtību atbilstība dabai draudzīgam dzīvesveidam, kā arī sniegtais ieguldījums dabas aizsardzībā.

 

9. KONKURSA BALVU FONDS

9.1. Katras nominācijas uzvarētājs iegūs dāvanu karti 500 eiro vērtībā aktīvās atpūtas inventāra veikalā “Ceļotājs”.

 

10. KONKURSA UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA

10.1. Konkursa uzvarētāji tiks godināti akcijai “Zemes stunda” veltītajā koncertā, kurš notiks 25. martā plkst.20:30 (vieta tiks precizēta).

10.2. Konkursa rezultāti tiks publicēti PDF mājas lapā www.pdf.lv

 

11. CITI NOTEIKUMI UN SAISTĪBAS

11.1. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumus, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā

minētos nosacījumus.

11.2. Konkursam iesniegtie pieteikumi dalībniekiem netiek atgriezti atpakaļ.

11.3. Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumu, piekrīt tā daļējai vai pilnīgai publiskošanai.

11.4. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas.

Organizētāji neuzņemas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no konkursa rezultātiem.

11.5. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesīgumu un atbilstību Latvijas likumdošanai.

11.6. Žūrija nedrīkst izplatīt materiālus un/vai izpaust informāciju dalībniekiem vai kādām personām, kuras oficiāli nav saistītas ar izvērtēšanu.