Aicina parakstīties par videi draudzīgāku lauksaimniecību Eiropā

© Gaston Lacombe

Eiropas Komisija šobrīd gatavo Kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Šī reforma noteiks Eiropas pārtikas un lauksaimniecības sistēmas nākotni. Šobrīd tiek veikta publiskā apspriešana, kurā iesaistīties var ikviens. WWF ir izstrādājis savu redzējumu par Kopējās lauksaimniecības vēlamo nākotni, veidojot to pēc iespējas videi draudzīgāku.

Datums: apr 21, 2017

WWF ir izstrādājis savu redzējumu par Kopējās lauksaimniecības vēlamo nākotni, veidojot to pēc iespējas videi draudzīgāku. Iepazīties ar to, kā arī parakstīties iespējams šeit: Living Land

WWF ir sagatavojis vairākus jautājumus un atbildes par pašreizējās kopējās lauksaimniecības politikas problēmām un vēlamajām izmaiņām:

Kādas ir galvenās problēmas/šķēršļi, kas kavē novērst pašreizējās politikas veiksmīgu mērķu sasniegšanu? Kas ir šo problēmu cēloņi?

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP, Common Agricultural Policy (CAP)) neveicina ilgtspējīgu lauksaimniecību, tā kā tā ir veidota, lai atbalstītu nelielu skaitu lielo intensīvo saimniecību. Tai arī neizdodas atbalstīt ES vides tiesību aktu un ar pārtiku un laiksaimniecību saistītu jautājumu pilnīgu īstenošanu un izpildi, piemēram, dzīvnieku labturību un veselību.

Kuras pašreizējās KLP sadaļas ir visapgrūtinošākās vai sarežģītākās un kāpēc?

Pašreizējā politika ir apgrūtinājums kā cilvēkiem, tā dabai. Neskatoties uz tās iespaidīgo budžetu, tā nespēj panākt konkrētus sociālos un vides labumus galvenajās nozarēs, tādās kā darbavietas, laiksaimniecība, sabiedrības veselība, pārtika, klimats un bioloģiskā daudzveidība.

Vai redzat nepieciešamību pievienot jaunus mērķus, reformējot KLP? Ja jā, tad kādus?

Reformētai KLP būtu jāveicina pāreja uz ilgtspējīgu pārtikas un lauksaimniecības sistēmu, sargājot vidi un sniedzot reālus ieguvumus visiem cilvēkiem, ieskaitot lauksaimniekus. Tai būtu jāpārtrauc visi kaitīgie tiešie maksājumi un jāizpilda Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķi, pievēršoties arī klimata pārmaiņām.

Vai jums ir konkrētas idejas KLP vienkāršošanai un administratīvā sloga samazināšanai lauksaimniekiem, maksājumu saņēmējiem (vai valsts pārvaldes iestādēm)? Lūdzu precizējiet un paskaidrojiet jūsu ieteikumu iemeslus!

KLP Pirmais Pīlārs (tiešie maksājumi lauksaimniekiem) būtu jāaizstāj ar stimuliem, kas sasaistīti (un uzraudzīti) ar mērķtiecīgām sociālajām un vides prasībām.

Vai jums ir vēl kādas domas KLP reformēšanā?

Atbalstām Dzīvās zemes (www.living-land.org) redzējumu. ES jaunajai lauksaimniecības politikai jābūt taisnīgai, ekoloģiski ilgtspējīgai, veselīgai un globāli atbildīgai. Politikas veidošanas procesam jābūt atklātam un caurskatāmam, kā arī jāiekļauj visas saistītās iestādes un nozares (jo īpaši vides, bet arī klimata, attīstības, veselības un citas).