Uzsākam īstenot jaunu projektu!

Pasaules Dabas Fonds no 1.janvāra uzsāk īstenot projektu „Pilsoniskās sabiedrības padziļināta attīstīšana kvalitatīvai dalībai interešu aizstāvībā vides un dabas aizsardzības jomā”.

92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Datums: jan 3, 2012

Projekta ilgums: 01.01.2012. – 31.12.2012.

Projekta mērķis ir PDF administratīvās kapacitātes stiprināšana, tādējādi panākot padziļinātu pilsoniskās sabiedrības un visu tautsaimniecības sektoru dalībniekus izglītošanu un iesaisti ilgtermiņa vides lēmumu pieņemšanā, ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguves procesā, nostiprinātu Latvijas vides NVO ietekmi starptautiskā vidē un nostiprinātu iestrādes darbu pie aktualitātēm vides politikas izstrādē, nodrošinot patstāvīgu visu interešu grupu līdzdalību un pārstāvniecību politikas procesā un ilgtermiņā uzlabojot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti vides jomā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Vides interešu aizstāvības īstenošanas nostiprināšana – līdzdalība politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā;
  • Vides NVO kapacitātes paaugstināšana darbībai sabiedrības interešu pārstāvībā, aizstāvībā un vajadzību īstenošanā nostiprināšana;
  • Pasākumu vides NVO līdzdalības un ietekmes starptautiskajā vidē nostiprināšanai īstenošana;
  • Vides NVO interešu aizstāvības spēju nostiprināšana, sabiedrības un institūciju informētības un izpratnes līmeņa nostiprināšana.