Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecības
Meža apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecības


Četras demonstrējamās saimniecības – „Kraukļi”, „Bajāri”, „Kalna Gavieši” un „Lejas Kleperi” – izveidotas, lai uzskatāmi praksē attēlotu izlases cirtes un kopšanas cirtes. Strādājot ar izlases cirtes metodēm, iespējams iegūt regulārus ienākumus, nesamazinot meža vērtību. Demonstrējamās teritorijās redzami konkrēti risinājumi, kā teorija tiek īstenota praksē. Te aplūkojama meža atjaunošanās jau notikušā cirtē, ir atzīmēti ciršanai paredzētie koki, noskaidrojami veiktie un plānotie kopšanas darbi un redzami rezultāti.

Visās demonstrējamajās teritorijās mežs ir pamatkapitāls. Saimniecības ir piemērs tam, kā, neizcērtot mežu uzreiz, to var pakāpeniski un ilgi izmantot.

Izlases cirtes raksturojums:

  • minimāla ietekme – koki izcirsti nelielā platībā un noteiktā apjomā;
  • dažāda vecuma un augstuma koki – mežaudzei ir stabils koksnes pieaugums, pastāvīga dažādu sortimentu pieejamība un nodrošināta jaunāko koku paaudžu attīstība;
  • racionāla dabas procesu izmantošana – dažādiem meža tipiem raksturīgās norises un īpatnības ir izmantojamas, nosakot ciršanas apjomu, izcērtamo un atstājamo koku izvietojumu, kā arī koku sugu sastāvu nākotnē.

Apmeklē meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas!

Demonstrējumu saimniecībās tiek organizētas diskusijas, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni Valsts meža dienesta darbiniekiem un mežu īpašniekiem. Saimniecības apmeklējuši arī Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Rumānijas, Zviedrijas, Francijas, Somijas un citu valstu meža un vides sektora speciālisti, mežu īpašnieki, studenti. Kopumā 5 gadu laikā organizēti vairāk kā 130 pasākumi, ietverot arī Latvijas un starptautisko mediju vizītes.

Pirms dodieties uz demonstrējumu saimniecībām, lūdzu, sazinieties ar Pasaules Dabas Fondu! (info@pdf.lv, tel.: 67505640)

Meža apsaimniekošanas demonstrējumu saimniecības izveidotas ar pašu mežu īpašnieku iniciatīvu. Laika posmā no 2002. līdz 2004. gadam Cēsu, Valkas, Limbažu un Liepājas rajonā četri īpašnieki sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu iekārtojuši demonstrējumu objektus mežā. Izveidotajos objektos izmantotas mežkopja Tāļa Kalnāra un mežzinātnieka Arvīda Zviedra atziņas. Katrā saimniecībā izveidota arī semināra telpa un ik gadu tiek veidoti 2 - 3 jauni demonstrējumu objekti mežā.