Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > BAJĀRI > Koku sugu mistrojuma veidošana izcirtumā

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,4 ha
Izcirtuma platība – 0,2ha
Audzes sastāvs pirms ciršanas – 9E1P 84 + B72
Augšanas apstākļu tips – damaksnis

Vietas apraksts

Izcirtums un blakus esošā nenocirstās audzes daļa atrodas blakus meža ceļam. Reljefa apstākļi līdzeni, mitruma apstākļi salīdzinoši viendabīgi.

Saimnieciskā darbība

Šis ir viens no nedaudzajiem izcirtumiem, kuru lietošana īpašumā turpmāk netiek plānota. Izciršana 0,2 ha platībā veikta 2003.gada ziemā, lai atsegtu gaismai austrumu pusē augošo priežu mežaudzi. Lielākajai daļai koku šajā vietā bija lielas dimensijas un augsta tirgus vērtība. Saglabātas vairākas priedes un egles gar pieguļošajām mežaudzēm.

Pēc mežaudzes nociršanas šeit iestādītas priedes, kuras 3 gadu laikā papildināja dažādu sugu pašizsējas koki. Vēlāk veikta jaunaudžu kopšana, lai uzlabotu gaismas apstākļus stādītajām un dabiski ieaugušajām skujkoku sugām, kā arī samazinātu bērzu skaitu. Tā izpildīta nevis vienlaidus visā izcirtuma platībā, bet vietās, kur notikusi sekmīga priežu un eglīšu ieaugšana.

Turpmākā apsaimniekošana

Atstātajiem mātes audzes kokiem piemīt noteikta ekoloģiskā nozīme. Pēc novērojumiem, tie palīdz ieaugt to tuvumā iestādītiem kociņiem, samazinot temperatūras svārstības un kavējot aizzēluma veidošanos.

Turpmāk, līdzīgi kā pirmajā kopšanas paņēmienā, tiks veikta pakāpeniska kopšana, saglabājot arī atsevišķas mazāk retinātas nelielas jauno kociņu grupas. Kopšanas cirtes uzdevums ir ar iespējami maziem izdevumiem panākt vēlamo koku sugu sastāvu – priežu, bērzu, ozolu un egļu mistrojumu. Kopšanu plānots atkārtot regulāri, atkarībā no skujkoku augšanas gaitas.