Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > LEJAS KLEPERI > Kopšanas cirte egļu tīraudzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 1,9 ha
Audzes sastāvs – 10E 59+B59
Audzes krāja – 500 m³

Vietas apraksts

Egļu tīraudze, kas veidojusies atmatas vietā. Reljefs ir paugurains. Koku vecums eglēm ļoti līdzīgs, un paauga nav attīstījusies. Pēdējo gadu laikā pieaudzis egļu īpatsvars, kuras inficējušās ar sakņu trupi. Bojāto koku īpatsvars šobrīd sasniedzis jau 20 %. Audzē ļoti mazā īpatsvarā sastopami lapu koki, kas kavētu vēja postošo darbību, trupes inficētajām eglēm pakāpeniski nokalstot.
Audzes apsaimniekošanas turpmākais uzdevums ir uzlabot esošo audzes struktūru, panākot lapu koku mistrojumu un egļu paaugas veidošanos.

Saimnieciskā darbība

2003. gada ziemā apsaimniekošana veikta vietās, kur inficēto egļu daudzums ir vislielākais. Šādās vietās izveidoti atvērumi, kuros paredzama egles paaugas veidošanās. Vietās, kur apgaismojuma pakāpe būs lielāka, paredzama arī bērzu iesēšanās.
Uzmērot kokus parauglaukumos, noskaidrots krājas tekošais pieaugums (7,2 m³/ha), kas 5 gadu periodā visā nogabala platībā ir 68 m³.
Lai mazinātu iespējamos vēja postījumus un saglabātu mikroklimatu audzē, izcirsti apmēram 10 % (aptuveni 50 m³) no nogabala krājas. Sortimentu iznākums pēc ciršanas bija šāds: zāģbaļķi un sīkbaļķi – 40 m³, papīrmalka – 10 m³.
Veicot ciršanu, saglabāts lapu koku piemistrojums.

Turpmākā apsaimniekošana

Nākošais ciršanas paņēmiens tiks atkārtots ne vēlāk kā pēc 5 gadiem, pielietojot līdzīgu ciršanas intensitāti, nedaudz palielinot atvērumus, kā arī izcērtot neperspektīvākās egles.