Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KALNA GAVIEŠI > Kopšanas cirte bērzu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,6 ha
Audzes sastāvs – 8B53 2B75 10E 2.st.
Audzes krāja – apm. 220 m³

Vietas apraksts

Nogabals robežojas ar egļu jaunaudzi, mitru lapu koku mežu un izcirtumu. Augšanas apstākļi mēreni mitri. Reljefs līdzens.
Audzē redzami dažāda vecuma bērzi, kas galvenokārt veido viena vecuma grupas. Egles otrais stāvs attīstīts spēcīgi un drīzumā sasniegs bērzu vainagu apakšējo daļu.

Saimnieciskā darbība

2001. gadā šeit veikta izlases cirte, izcērtot apmēram 30 m³ lielas dimensijas sasniegušos bērzus. Bērzi tika cirsti grupās.
Ciršanas laikā tika saudzēts egļu otrais stāvs, kas pakāpeniski aizvietos bērzu pirmo stāvu. Laika gaitā šajā nogabalā veidosies dažāda vecuma un augstuma egļu grupas. Sagaidāma egļu iesēšanās brīvajos laukumos. Pašreiz egļu otrais stāvs nodrošina lielāku bērzu pieaugumu, jo mazina diennakts temperatūras svārstības un uztur labvēlīgu mikroklimatu.

Turpmākā apsaimniekošana

Atkārtoti pēc aptuveni 10 - 12 gadiem tiks cirstas pārējās bērzu grupas, kad koki būs sasnieguši noteiktās dimensijas. Ņemot vērā, ka pēc desmit gadiem lielākā daļa bērzu būs jau sasnieguši saimniecisko gatavību, ciršanas intensitāte pieaugs līdz 30-50% no atlikušo bērzu īpatsvara.
Kā ekoloģiskie koki tiks atstāti 10 bērzi/ha. Saskares joslā ar izcirtumu plānots cirst ar mazāku intensitāti.