Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KRAUKĻI > Izlases cirte priežu, egļu un bērzu audzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,3 ha
Audzes sastāvs – 6P3B 1E 89
Audzes krāja – 111 m³

Vietas apraksts

Mežs aizņem nogāzi un paugura virsotni. Nogāzē veidojušās dažāda vecuma egļu grupas. Nogāzes pakājē egles ir vecākas un izvietotas retāk. Paugura virsotnē pieaug bērzu īpatsvars ar blīvāku egles paaugu.

Saimnieciskā darbība

Tā kā lielu daļu mežaudzes krājas veido veci bērzi, kuriem nav sagaidāms vērtības pieaugums, to ciršana plānota jau pirmajā izlases cirtes paņēmienā. Visā nogabalā paredzēts nocirst aptuveni 20 bērzus un 4 egles, kas veido aptuveni 25 m³ koksnes. Izvēloties izcērtamos kokus, ņemtas vērā to dimensijas, novietojums un turpmākās attīstības iespējas. Kā cērtamie koki izvēlēti gan resnie – savu augstāko saimniecisko vērtību sasniegušie, gan sliktas kvalitātes bērzi, kā arī tādi, kas atrodas tuvu egles paaugas grupām vai arī traucē citu koku nociršanu. Pēc koku ciršanas sagaidāma apgaismojuma apstākļu uzlabošanās, kas sekmēs egles paaugas attīstību. Īpaša uzmanība pievēršama nogāzes daļas apsaimniekošanai, it sevišķi tai pakājes daļai, kurai piekļaujas slapjais lapu koku mežs. Šajā joslā tiks atstātas lielās egles ar resniem zariem un lapu koki. Tas sekmēs saskares joslas starp nogāzi un slapjo lapu koku mežu saglabāšanos. Pārējā nogāzes daļā nocērtamas vienīgi atsevišķas egles.

Turpmākā apsaimniekošana

Nākamais ciršanas paņēmiens tiks plānots pēc 5 – 10 gadiem, galvenokārt, lai izcirstu bērzus, kuri būs sasnieguši augstāko saimniecisko vērtību. Atsevišķi bērzi tiks saglabāti kā ekoloģiskie koki bioloģiskā vecuma sasniegšanai.