Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > BAJĀRI > Kopšanas cirte priežu tīraudzē ar egļu paaugu

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,6 ha
Audzes sastāvs – 10P 84
Audzes krāja pirms ciršanas – 170 m³
Augšanas apstākļu tips – damaksnis

Vietas apraksts

Vienāda vecuma priežu audze paugurainā vietā. Spēcīgi attīstīta egles paauga.

Saimnieciskā darbība

Nolemts ilgākā laika periodā šajā nogabalā pakāpeniski izveidot egļu audzi ar priežu un lapu koku piemistrojumu. Lai to paveiktu, šobrīd nepieciešams uzlabot gaismas apstākļus egļu paaugai. Tas tiks panākts, izcērtot daļu nomākto, augšanas spēju zaudējušo un bojāto priežu, šādi palielinot sānu un vertikālo apgaismojumu. Kopā paredzēts izcirst apmēram 20 - 25% no pašreizējās nogabalu krājas.

Turpmākā apsaimniekošana

Turpmākā koku ciršana tiks veikta atkarībā no egļu paaugas attīstības un stāvokļa, kā arī nepieciešamības pēc kokmateriāliem saimniecības vajadzībām. Ciršanas atkārtojamība varētu būt ne ātrāk kā pēc 8 - 10 gadiem, ar mazāku ciršanas intensitāti, kāda tā plānota pašreiz.