Sākums > Meža apsaimniekošanas demonstrējumu sainmiecības > KRAUKĻI > Kopšanas cirte egļu tīraudzē

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Nogabala platība – 0,4 ha
Audzes sastāvs – 10E 25 + P25
Audzes krāja – 30 m³

Vietas apraksts

Mežaudze ir egļu tīraudze, kurā kociņi lielā skaitā stādīti uz atgāztas velēnas.

Saimnieciskā darbība

Liela skaita vienas sugas koku mežaudžu apsaimniekošana bieži ir problemātiska, tāpēc saimniekojot jāpalielina mežaudzes noturība pret vides faktoru izpausmēm. Veicot klasiski vienmērīgu retināšanu, veidojas nelabvēlīgs iespaids uz paliekošajiem kokiem, un lielā sniegā vai spēcīgā vējā tie var tik nolauzti vai izgāzti. Turpretī, atstājot šādas vietas dabiskajai attīstībai, turpinās kociņu izstīdzēšana, samazinās vainaga daļas attiecība pret koka garumu, kā rezultātā vēl vairāk krītas mežaudzes noturība pret ārējiem apstākļiem un kokaudzes kvalitāte kopumā. Plānojot apsaimniekošanu, svarīgi ir noteikt ne tikai izcērtamo koku skaitu (vai paliekošo daļu), bet arī pārdomāt atstājamo koku izvietojumu.
Veicot kopšanas cirti šajā egļu tīraudzē 2008.gadā, koki izcirsti ar mērķi nākotnē panākt dažāda vecuma audzes izveidošanos.
Audzē veidoti divi atvērumi aptuveni 0,01 - 0,02 ha platībā, kuros plānots panākt atjaunošanos ar vietai saimnieciski piemērotu sugu, tādejādi veicinot jaunas koku paaudzes veidošanos.
Ārpus atvērumiem audzes kopšana veikta, atstājot veselīgus un augtspējīgus mazāko dimensiju kokus (caurmērs 6 - 8 cm), daļā par atstājamiem izvēlēti lielāko dimensiju koki (caurmērs 16 - 20 cm). Nākotnē šie koki savu gatavību sasniegs dažādā laikā un to ciršana varēs notikt pakāpeniski.
Audzes daļā, kurā dabiski kociņi bijuši lielākā biezībā, tie vienmērīgi izretināti, atstājot tos salīdzinoši vēl lielā biezībā. Intensitātei vajadzētu būt tādai, lai panāktu paliekošo koku pietiekošu noturību. Mērķis ir censties uzturēt vainaga zaļo daļu 2/3 apmērā no koka garuma, jo attīstīts vainags nodrošina attīstītu un spēcīgu sakņu sistēmu.
Lai sekmīgāku norisinātos atjaunošanās, ciršanas atliekas atvērumos savāktas, bet ārpus atvērumiem atstātas izklaidus.

Turpmākā apsaimniekošana

Veicot ciršanu nākotnē, cērtamo koku izvēle būs:
1) ap izveidotajiem atvērumiem, lai nodrošinātu pietiekošus gaismas apstākļus jaunās paaudzes kociņu augšanai;
2) audzes mazāk retinātajā daļā;
3) jaunizveidojamajos atvērumos, lai dotu vietu nākamajām egļu paaudzēm.
Nākamos atvērumus plānots veidot pēc aptuveni 15 - 20 gadiem.
Kā meža vidi uzlabojošu faktoru, nākotnē būtu vēlams panākt šādā audzē lapu koku klātbūtni. Tās varētu būt gan saimnieciski izmantojamas (kokmateriālu ieguvei), gan arī pamežu veidojošas sugas.